vrijdag, 26. oktober 2007 - 10:01

Zwolle neemt maatregelen tegen armoede

Zwolle

Het verlenen van gerichte ondersteuning van het inkomen en het versterken van de weerbaarheid zijn de lijnen waarmee het college de armoede in Zwolle wil bestrijden. Deze beleidsuitgangspunten vormen de ziel van de nota Armoedebeleid deel ll, die het college heeft vastgesteld.

De nota is het vervolg van de wens van de gemeenteraad om de kadernota Armoede- en Participatiebeleid 2007-2010 uit te werken in concrete maatregelen en voorstellen. Bij de armoedenota ligt het accent op samenwerking.

Wethouder Martin Knol, verantwoordelijk voor onder meer Sociale Zaken en werkgelegenheid definieert het begrip armoede als volgt. “Van armoede is sprake als huishoudens zijn uitgesloten van minimaal aanvaardbare levenspatronen door het ontbreken van sociale, culturele, materiële en financiële middelen�, aldus Knol. Hij tekent daarbij aan dat de armoedegrens in Zwolle wordt opgetrokken tot 115 procent van het sociale minimum.

Aandacht voor Jeugdfonds
Gezondheid is de primaire factor van het armoedebeleid. Een slechte gezondheid vergroot de kans dat mensen minder goed kunnen deelnemen aan de minimaal aanvaardbare levenspatronen. Daarnaast benoemt het nieuwe beleid kwetsbare groepen als kinderen jongeren.

Daarom worden accenten gelegd op activiteiten voortijdig schoolverlaten, bevorderen van teamsport en doorleerprojecten. Daarnaast wordt een Algemeen Jeugdfonds opgericht met gemeentelijke en private bijdragen. Vanuit dit fonds kan deelname worden mogelijk gemaakt aan bijvoorbeeld scouting-, ballet- of muziekactiviteiten.

In de nieuwe nota wordt ook de nadruk gelegd op signalering vanuit eerste lijn zorgverlening, doorverwijzing door jeugdgezondheidszorg en een cursus “gezonde voeding hoeft niet te veel te kosten�.

Eenvoudiger
Als het gaat om gerichte ondersteuning van het inkomen wordt nog dit jaar de Bijzondere Bijstand herzien om te komen tot een duidelijke en eenvoudige aanvraagprocedure. Daarnaast wordt de langdurigheidtoeslag vereenvoudigd. De aanvraag voor deze toeslag – die als doel heeft middelen te reserveren voor vervanging van duurzame goederen – wordt eenvoudiger. Voor de verstrekking van de bijstand en toeslag is ruim 1,8 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Tenslotte is er veel aandacht voor communicatie. In de voorlichting wordt het accent verschoven van schriftelijke naar mondelinge communicatie. Daarnaast worden de doelgroepen geholpen met het invullen van ingewikkelde formulieren. Jaarlijks is € 100.000, - beschikbaar voor communicatie en voorlichting.

Eenmalige uitkering
De eenmalige uitkering voor mensen die van een laag inkomen moeten leven is door het college voor 2007 vastgesteld op € 75, -. Dit wordt gedaan in de vorm van een subsidie en is bedoeld voor de bestrijding van de kosten voor een aanvullende zorgverzekering
Provincie:
Tag(s):