woensdag, 2. december 2009 - 14:21

Veehouders moeten komen met plan voor reductie ammoniak

Den Haag

Veehouders hebben tot 1 april 2010 de tijd om in een plan aan te geven hoe en wanneer ze gaan voldoen aan de eisen voor ammoniak-uitstoot die al in 2005 zijn opgesteld. Dat staat in het actieplan ammoniak veehouderij dat minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het actieplan is gericht op pluimvee-, varkens- en melkveehouderijen.

Overheid en veehouderijsector hebben de afgelopen periode intensief overlegd over het actieplan ammoniak veehouderij. Veehouderijen hadden per 1 januari 2010 de emissie van ammoniak moeten terugbrengen conform eisen die al in 2005 zijn gesteld. Daarnaast moeten zij ook voldoen aan andere eisen, zoals welzijnseisen en eisen op het gebied van geur en fijnstof.

Om gedwongen dubbel investeren te voorkomen is het actieplan opgesteld. Uitvoeren van het actieplan betekent dat varkens- en pluimveehouders de tijd krijgen die nodig is, maar niet meer dan dat. Op 1 januari 2013 moeten alle maatregelen getroffen zijn. De melkveehouders maken een inhaalslag; nieuwe technieken worden ontwikkeld en toegepast.

Achtergrond
Europa stelt scherpe eisen aan de landelijke uitstoot van ammoniak in 2010 en de jaren daarna. Ammoniak brengt schade toe aan natuur. Veehouderijen veroorzaken 90% van de landelijke emissie. Het actieplan moet er voor zorgen dat de bedrijven die sinds 2005 onder het Besluit huisvesting vallen zo snel mogelijk maar ook op een zo slim mogelijke manier gaan voldoen aan deze regelgeving.

Concreet gedoogt de overheid dat veehouders per 1 januari 2010 nog niet voldoen aan de eisen. Hieraan worden in het actieplan wel voorwaarden gesteld. Zo moeten de veehouders in een plan aangeven hoe en wanneer ze wel gaan voldoen aan de eisen. Dat plan moeten ze voor 1 april 2010 indienen bij de gemeente. Ze krijgen een jaar de tijd om bestaande stallen aan te passen. Voor nieuwe stallen krijgen ze anderhalf tot twee jaar de tijd. Als veehouders niet voldoen aan de voorwaarden, dan zijn zij in overtreding.

Bedrijven die 'prioritair knelpunt' zijn voor wat betreft de emissie van fijnstof moeten al wel medio 2011 klaar zijn. Vertragingen in vergunningverlening hebben geen nadelige gevolgen voor de termijnen voor aanpassing. Ook mogen pluimveebedrijven rekening houden met hun productiecyclus.

Stoppende bedrijven en bedrijven die worden verplaatst hebben hiervoor tot 1 januari 2013 de tijd. Als ze op 1 januari 2013 niet zijn gestopt, dan moeten ze om door te mogen gaan per direct alsnog emissiereducerende maatregelen treffen. Per 1 januari 2013 moet uiteindelijk de gehele beoogde reductie van ammoniak zijn bereikt.
Provincie:
Tag(s):