dinsdag, 27. april 2010 - 21:23

Impulsen voor Drentse economie in 2010

Regio

De provincie Drenthe stimuleert de regionale economie met een breed pakket aan maatregelen. Naast de Versnellingsagenda, een omvangrijk investeringsprogramma om de recessie tegen te gaan, hebben gedeputeerde staten jaarplannen vastgesteld waarin impulsen worden gegeven aan verschillende economische domeinen.

In het jaarplan Drentse Agenda Recreatie en Toerisme (DART) is neergelegd hoe de vier programmalijnen kwaliteit van bedrijven, promotie en marketing, ruimte voor ondernemen en samenwerken worden uitgevoerd. Dit moet leiden tot structuurversterking, verbinding binnen de keten en daarbuiten en het verbeteren en completeren van het totaalproduct Drenthe. Concreet betekent dit bijvoorbeeld verdere uitrol van het project Natuurlijke Recreatie, doorontwikkeling van het Drents Internetplatform en productontwikkeling vanuit de gebieden.

Voor het jaarplan agribusiness wordt ingezet op drie actielijnen; ontwikkelen van kansrijke combinaties met life sciences, energie en chemie, versterken van het organiserend vermogen en beter inzetten van kennis binnen de agriketen. Met het stimuleren van deze structuurversterking wordt de concurrentiekracht van de agrarische sector verbeterd. De activiteiten leveren kansen voor nieuwe arbeidsplaatsen en zorgen voor dynamiek tussen bedrijven en instellingen in de agrisector.

Zoals bekend stimuleert de provincie de regionale economie gedurende de recessie met de zogenoemde Versnellingsagenda, een breed pakket aan investeringen in onder meer infrastructuur en woningbouw. Tevens heeft Drenthe de ambitie een gezonde arbeidsmarkt te realiseren waarin werkgevers kunnen beschikken over voldoende en goed geschoold personeel. In het jaarplan ‘arbeidsmarkt, onderwijs en sociale innovatie’ is vastgelegd hoe de provincie vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar wil brengen.

Met arbeidsmarktonderzoek houdt de provincie economisch de vinger aan de pols. Werkgevers worden gestimuleerd om te investeren in scholing en personeelsbeleid. Hierbij werkt de provincie samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en UWV Werkbedrijf, met name in sectoren waar personeelstekort dreigt. Drenthe zet verder in op versterking van de kenniseconomie. Bestaande clusters op het gebied van sensortechnologie en polymeren krijgen ondersteuning en de ontwikkeling van nieuwe kennisclusters op het gebied van healthy ageing, transport en logistiek wordt bevorderd.
Provincie:
Tag(s):