woensdag, 14. juli 2010 - 22:45

Mes in brandweerbudget; zelfredzaamheid burger moet beter

Den Haag

De Raad van Regionaal Commandanten van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) heeft onderzoek laten doen naar de financiën van de brandweer. ‘Aanleiding voor het onderzoek is de sterke kostenstijging van de laatste jaren en de ambitie om deze te doorbreken’, meldt de NVBR woensdag.

Onder leiding van de heer Jan Mans is een commissie samengesteld (Commissie Mans), die heeft berekend dat het totale pakket aan mogelijkheden om ombuigingen te realiseren 185 miljoen euro bedraagt. De hiervoor noodzakelijke investeringen bedragen ruim 100 miljoen euro.

Volgens de brandweer is de huidige situatie van alsmaar stijgende kosten niet langer houdbaar. ‘Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij dat de beschikbare financiële middelen slimmer worden ingezet. Dit is ook nodig omdat we zien dat de rol en positie van de brandweer aan het veranderen is. In deze context is het essentieel en ook logisch dat wij nadenken over hoe de brandweer in de toekomst adequaat gefinancierd kan worden’, zo stelt NVBR-voorzitter Caroline van de Wiel woensdag tijdens de overhandiging van het rapport Mans.

De Commissie Mans geeft in het rapport antwoord op de vragen in hoeverre de lineaire kostenstijgingen van de brandweer kunnen worden omgebogen, hoe de brandweer efficiënter en effectiever kan worden gefinancierd en welke financiële effecten realistisch zijn als de toekomstvisie van de brandweer wordt geëffectueerd.

Ombuigen van de kostenstijgingen
De commissie concludeert dat de kostenstijging van de brandweer omgebogen kan worden door heroverwegingen in de werkwijze van de brandweer, de kerntaken en de schaalgrootte waarop taken georganiseerd worden.

Zelfredzaamheid burger verbeteren
De commissie adviseert ten aanzien van de werkwijze meer te investeren in veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van de burger, en meer in te zetten op het voorkomen van branden in plaats van het blussen. Maar men moet ook denken aan het beter analyseren van risico’s en flexibeler bezetten van voertuigen.

Voor wat betreft de kerntaken van de brandweer stelt de commissie voor om controletaken (controle op brandveiligheid van gebouwen) af te stoten en specialismen anders te organiseren. Daarnaast ziet de commissie mogelijkheden in het versterken van de landelijke samenwerking op het gebied van inkoop en het terugbrengen van het aantal meldkamers.

Effectievere en efficiëntere financiering
De commissie concludeert verder dat de brandweer effectiever en efficiënter gefinancierd kan worden door het stelsel van hybride financiering los te laten. Daarmee ontstaat meer eenduidigheid in de aansturing en worden de administratieve lasten voor de regio’s verminderd.

Financiële effecten
De brandweerorganisatie staat wel voor een omvangrijke opgave, waarbij vanuit zowel financieel als organisatorisch perspectief veel van de brandweer wordt gevraagd. De commissie heeft berekend dat het totale pakket aan mogelijkheden om ombuigingen te realiseren 185 miljoen euro bedraagt. De hiervoor noodzakelijke investeringen in onder andere het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en informatiemanagement bedragen ruim 100 miljoen euro.

‘Het pakket aan gepresenteerde ombuigingsmogelijkheden sluit aan bij onze visie en biedt goede kansen om de kostenstijging te doorbreken. De repressieve brandweer blijft altijd bestaan, maar fundamentele verandering is wel noodzakelijk. Als er niets gebeurt, zullen de kosten verder stijgen zonder dat de veiligheid van de burger toeneemt. Het is onze ambitie om een hoger rendement te behalen tegen een maatschappelijk aanvaardbaar kostenniveau’, aldus Caroline van de Wiel.
Provincie:
Tag(s):