zondag, 14. maart 2010 - 15:44

Oldenzaal en ROC ontwikkelen leerprogramma voor laaggeletterden

Oldenzaal

Ongeveer 2900 Oldenzalers behoren tot de groep laaggeletterden. Dit betekent dat zij moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Om dit probleem aan te pakken, heeft het ROC samen met de gemeente Oldenzaal onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid.

Onderzocht is hoe laaggeletterdheid aangepakt kan worden en welke leerprogramma’s hiervoor nodig zijn. Het ROC heeft hiertoe een pakket samengesteld dat voldoet aan de eisen en wensen van de laaggeletterden. Er zijn inmiddels twee pilot leerprogramma’s geweest. De resultaten zijn positief.

Onderzoek
Laaggeletterdheid is een (onderschat) probleem. Daarom hebben twee medewerkers van het ROC van Twente in de gemeente Oldenzaal onderzocht hoe laaggeletterden basisvaardigheden kunnen aanleren om maatschappelijk beter te kunnen participeren.

De doelgroep is nauw bij dit onderzoek betrokken geweest door bijvoorbeeld interviews en behoefteanalyses. Op basis hiervan zijn twee leerprogramma’s ontwikkeld

Leerprogramma’s
Eén programma heeft als doel laagopgeleide mensen te activeren tot educatie en/of maatschappelijke participatie. Het resultaat na twaalf weken is dat zes van de zeven deelnemers een vervolgtraject hebben gekozen en dat zij kunnen gaan werken als vrijwilliger. Dit al of niet gecombineerd met een computercursus of lees- en schrijfcursus.

Het andere leerprogramma heeft als doel laaggeletterde werknemers de lees- en schrijfvaardigheden die ze op hun werk nodig hebben, te helpen ontwikkelen. Ook deze groep bestond uit zeven deelnemers. Drie van de zeven deelnemers gaan binnenkort starten met een vervolgtraject bij het ROC van Twente. De overige deelnemers zijn met meer zelfvertrouwen verder gegaan met hun werk.

Opkomst
“Wij zijn erg tevreden met het resultaat”, vertelt wethouder Frits Rorink. “Het opkomstpercentage van beide groepen lag boven de 90%. Naast bovengenoemde resultaten zijn er nog meer voordelen voor de deelnemers: meer zelfvertrouwen, plezier in leren, beter functioneren op de werkvloer, participeren in de maatschappij. Omdat de resultaten zo goed zijn, zullen wij in 2010 wederom laaggeletterdheidcursussen gaan inkopen bij het ROC.”

Wat is laaggeletterdheid?
In Nederland is één op de tien mensen laaggeletterd, ongeveer 1,5 miljoen mensen. Laaggeletterden beschikken over onvoldoende lees- en schrijfvaardigheden, waardoor zij niet goed kunnen functioneren in de maatschappij. Laaggeletterdheid kan leiden tot een sociaal isolement. Mensen worden onzeker, durven niet naar buiten of zich duidelijk uit te spreken in groepsactiviteiten.

Laaggeletterdheid is daarmee een bron van sociale, culturele en politieke uitsluiting voor het individu. Ook kunnen laaggeletterde werknemers zich vaak onvoldoende staande houden of ontwikkelen op de werkvloer.
Provincie:
Tag(s):