maandag, 6. september 2010 - 12:48 Update: 08-07-2014 0:31

Steeds meer gemeentelijke informatie en diensten via internet

Gemeenten maken steeds meer gebruik van internet voor het aanbieden van informatie en diensten. Zo maakt 84% van de gemeenten het bestemmingsplan bekend via de gemeentewebsite.

Gemeenten maken echter nog weinig gebruik van internet om burgers te laten participeren bij beleid: pas 12,5% van de gemeenten maakt intensief gebruik van nieuwe media om burgers via e-participatie te betrekken bij beleidsontwikkeling.

Dit zijn enkele van de in het oog springende conclusies in het trendrapport ‘Staat van het bestuur 2010’ dat staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Sinds 2006 brengt het ministerie elke twee jaar dit trendrapport uit met feiten en cijfers over bestuurlijke en financiële ontwikkelingen bij gemeenten, provincies en — sinds dit jaar — waterschappen.

Zo staat er in het rapport hoeveel bestuurders er zijn in elke bestuurslaag, hoe het staat met de financiën bij de decentrale overheden en hoe het gaat met de verhoudingen tussen de bestuurslagen en het Rijk onderling. Ook biedt het rapport een uitgebreide analyse van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Verder is er ruim aandacht voor enkele specifieke thema’s.

Het rapport bevat bijvoorbeeld enkele onderzoeksbevindingen over voortijdig terugtredende wethouders. Onder 98 wethouders die zijn terug getreden in de periode 2007-2009 is een verkennend onderzoek gedaan naar hun ervaringen rond het terugtreden. Daarbij gaf 68% aan wel belemmeringen te hebben ervaren bij het zoeken naar een nieuwe werkkring.

Op de vraag of de wethouders ondersteuning hebben gehad bij het zoeken naar een nieuwe baan zegt echter 71% dat er geen ondersteuning is geweest en dat dit ook niet nodig was. Slechts 8% zegt geen ondersteuning te hebben gehad terwijl ze dat wel gewild zouden hebben. Deze nieuwe gegevens vormen de basis voor nader onderzoek dat de komende tijd nog in opdracht van het ministerie uitgevoerd gaat worden.

Over agressie en geweld tegen bestuurders en politici bij decentrale overheden zijn ook nieuwe gegevens bekend. Voor het eerst zijn politieke ambtsdragers bij zowel gemeenten, provincies als waterschappen ondervraagd. Het meest komt agressie en geweld voor bij gemeenten (39%), maar ook provincies (31%) en waterschappen (12%) hebben hiermee te maken. Van de meest ernstige incidenten vindt een kwart in de privésfeer plaats, vooral bij waterschappen komt dit voor. Incidenten worden nog relatief weinig gemeld en aangegeven bij de politie.
Categorie:
Tag(s):