woensdag, 5. juni 2013 - 15:52 Update: 03-07-2014 0:56

IGZ: verpleeghuis Slotervaart onder verscherpt toezicht

foto van verpleeghuis | fbf
Foto: fbf
Amsterdam

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verpleeghuis Slotervaart in Amsterdam voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie doet dit omdat verpleeghuis Slotervaart er niet in slaagt de door de inspectie geëiste verbeteringen door te voeren.

Verpleeghuis Slotervaart maakt deel uit van Cordaan en biedt revalidatiezorg en psychogeriatrische zorg aan ongeveer 100 cliënten. Sinds enkele jaren houdt de IGZ nauwgezet toezicht op Cordaan en in het bijzonder op verpleeghuis Slotervaart. De inspectie ontving klachten van burgers over de geleverde zorg, zoals de inzet van zorgmedewerkers en infectiepreventie.

Uit het laatste (onaangekondigde) bezoek van de IGZ op 2 mei 2013 blijkt dat Slotervaart nog steeds niet goed werkt met zorgleefplannen. In de plannen zijn niet altijd de zorgdoelen opgenomen en bewoners en hun verwanten worden hier onvoldoende bij betrokken. Zo is het voor de bewoners onduidelijk welke zorg zij kregen. Ook bleek dat er niet gerapporteerd werd over de zorg. Hierdoor konden de bewoners en verwanten de geleverde zorg niet volgen.

De persoonlijke leefomgeving voor de cliënten is beperkt. Er verblijven een tot vier bewoners op een slaapkamer en het toezicht door zorgmedewerkers is daardoor niet toereikend. Vorig jaar startte Cordaan met renovatie en verbouwing van deze locatie en vanaf mei dit jaar worden de revalidatieafdelingen gerenoveerd. Een verbouwing of renovatie zorgt vaak voor veel onrust en daarom ziet de inspectie dit als mogelijk risico voor de kwaliteit van zorg.

De inspectie concludeert dat verpleeghuis Slotervaart er niet in slaagt structurele veranderingen en verbeteringen binnen de daarvoor gestelde termijnen door te voeren en stelt daarom verpleeghuis Slotervaart onder verscherpt toezicht. Aan de hand van voortgangsrapportages en met (on)aangekondigde bezoeken zal de IGZ de vorderingen bij verpleeghuis Slotervaart nauwlettend volgen.

Categorie: