woensdag, 8. juni 2005 - 12:12

Provincie start proef veilige fietsoversteekplaatsen

Gedeputeerde Staten hebben besloten een kleinschalig proefproject te starten met veilige fietsoversteken op de provinciale weg N384 nabij Wjelsryp, Easterlittens en Wiuwert / Britswert. Het betreft de aanpak van gelijkvloerse kruispunten waar veel schoolkinderen gebruik van maken.

Bij de provincie en verkeersveiligheidsorganisatie 3VO komen regelmatig klachten en meldingen binnen over onveilige oversteekplaatsen die vooral gebruikt worden door kinderen. Het provinciale beleid is er op gericht om kruispunten zoveel mogelijk op een ‘Duurzaam Veilige’ wijze in te richten. Deze maatregelen zijn echter duur en het duurt lang voordat ze gerealiseerd zijn. Samen met 3VO heeft de provincie daarom een proefproject ontwikkeld, waarbij in nauw overleg met omwonenden een oplossing wordt gezocht die weinig kost, maar wel bijdraagt aan het wegnemen van onveiligheidsgevoelens.

De drie kruisingen van de N384 met zijwegen naar Wjelsryp, Easterlittens en Wiuwert / Britswert zijn geselecteerd omdat er door omwonenden en ouders jarenlang aandacht voor is gevraagd. Gedeputeerde Baas is uiterst tevreden over het proces. “Nadat we in samenwerking met de betrokkenen – waaronder dorpsbelangen, politie en 3VO - de problemen en oorzaken in kaart gebracht hadden, hebben we creatieve maatregelen uitgewerkt die kunnen rekenen op brede steun.� Het gaat om de volgende maatregelen:
- invoering maximumsnelheid van 60 km/u op de kruisingen
- aanbrengen onderbroken kantstreep en groene spatverf tussen berm en kantstreep
- plaatsen kleine lichtmasten
- aanbrengen rood gekleurd plateau op kruispunt
- aanbrengen beplanting

Tevens kunnen de verenigingen voor dorpsbelang een gebiedseigen historisch object of bord nabij de kruising plaatsen. De gemeente Littenseradiel ondersteunt het project en stelt op de aansluitende zijwegen een 60 km/u regiem in. Tegelijk met de uitvoering van de werkzaamheden – na de zomervakantie - zal 3VO op in de buurt gelegen basisscholen verkeersles geven, met extra aandacht voor het veilig oversteken van een hoofdweg.

De kosten van het proefproject bedragen € 137.000,--. Het gehele project wordt na twee jaar geëvalueerd. Als de proef slaagt, zullen binnen redelijke termijn meerdere fietsoversteekpunten in Fryslân via dezelfde methode aangepakt worden.©BON
Provincie:
Tag(s):