dinsdag, 10. januari 2006 - 9:24

Publieksinformatieavonden Belvedere N57

Provincie Zeeland organiseert twee informatiebijeenkomsten waar de studie-resultaten naar de landschappelijk inpassing van de nieuwe N57 op Walche-ren worden gepresenteerd. De eerste informatieavond vindt plaats op 16 ja-nuari in de Zand-put in Serooskerke. Twee dagen later op 18 januari zijn be-langstellenden welkom in het Provinciehuis in Middelburg.

Beide avonden starten om 19.30 uur met een algemene presentatie. Vanaf 20.30 uur kunnen bezoekers persoonlijk met de aanwezige deskundigen na-praten.

Het onderzoek is uitgevoerd door landschapsarchitecten-bureau OKRA in opdracht van de provincie. In de periode van september tot en met december 2005 heeft OKRA bekeken hoe de nieuwe Rijksweg 57 en het landschap zo goed mogelijk kunnen samengaan. Zij hebben dit in samenwerking met verschillende Walcherse belangenverenigingen en overheids-partners gedaan.

De resultaten zijn vastgelegd in een visiedocument waarin concrete maatregelen staan die op de korte en langere termijn kunnen worden uitgevoerd.

Het Belvedereproject is door de Provincie Zeeland opgestart nadat hiervoor in mei 2004 een burgerinitiatiefvoorstel door een groot aantal omwonenden van de nieu-we N57 bij PS was ingediend. In de studie is de landschappelijke inpassing van de nieuwe N57 (nader) onderzocht en in een visie vastgelegd.

Belangenpartijen en omwonenden zijn nadrukkelijk bij de visievorming betrokken. In een tweede fase, die in het voor-jaar van 2006 zal starten, wordt onderzocht hoe de bestaande N57 als gevolg van de minder belangrijke verkeers-functie beter in de omgeving kan worden ingepast.
Provincie:
Tag(s):