vrijdag, 22. maart 2013 - 19:13 Update: 03-07-2014 1:01

Teeven scherpt uitvoering van vrijheidsstraffen aan

Teeven scherpt uitvoering van vrijheidsstraffen aan

- Externe vrijheden voor gedetineerden, zoals het penitentiair programma en het re-integratieverlof, gaan verdwijnen.

Alleen het incidenteel verlof blijft gehandhaafd. Daarmee komt een einde aan de zogeheten detentiefasering. In de plaats daarvan kunnen gedetineerden in aanmerking komen voor elektronische detentie. Verder komt er voor gedetineerden die onvoldoende meewerken aan de voorbereiding op de terugkeer in de samenleving, de mogelijkheid van uit- of afstel van hun voorwaardelijke invrijheidsstelling. Ook wordt het mogelijk een vrijheidsstraf tot zes maanden te ondergaan in de vorm van elektronische detentie. De rechter kan deze toepassing van elektronische detentie in bepaalde gevallen uitsluiten. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie dat voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak. [b]Geen vrijblijvendheid[/b] De bewindsman wil af van de vrijblijvendheid die de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen nu gedeeltelijk aankleeft. Hij legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, gedrag en motivatie die, samen met factoren als de veiligheid van de samenleving en de belangen van slachtoffers en nabestaanden, bepalend worden voor het verloop van de detentie. Het brengt met zich mee dat te allen tijde toezicht wordt gehouden op gedetineerden met externe vrijheden, aldus Teeven. [b]Werk verplicht[/b] Elektronische detentie past daarbij. Naast het realiseren van bezuinigingen is deze executiemodaliteit, vanuit een dadergerichte aanpak, bedoeld om recidive terug te dringen. Behoud van betaalde arbeid kan daaraan bijdragen. Deze gedetineerden moeten de handen uit de mouwen steken en zelf werk zoeken. Als dat (nog) niet is gelukt, worden ze waar mogelijk ingezet voor dienstverlening ten behoeve van de samenleving zoals onderhoud aan overheidsgebouwen en monumenten. [b]Alcohol en drugs verboden[/b] Bij elektronische detentie verblijft de veroordeelde buiten de penitentiaire inrichting, doorgaans in het woonhuis of op de plaats van tewerkstelling, en mag die locatie alleen met toestemming verlaten. Hij wordt strikt in de gaten gehouden en continu gevolgd via een elektronisch systeem – pols- of enkelband. Alcohol- en drugsgebruik zijn verboden. Met onverwachte controles wordt hierop toegezien. Heeft de veroordeelde nog geen werk, dan mag hij de woning eenmaal per dag verlaten op een vastgestelde tijd voor hooguit 2 uur. Solliciteren of artsenbezoek is toegestaan. [b]Terug naar de inrichting[/b] Gaat het mis, dan eindigt de elektronische detentie en volgt insluiting in een penitentiaire inrichting. Personen met een ernstige psychische stoornis of verslaving vallen buiten de maatregel. Uit het evaluatieonderzoek van een proef met elektronische detentie blijkt dat in circa 93 procent van de gevallen elektronische detentie succesvol werd afgesloten. Bovendien was bij mislukking slechts een gedeelte het gevolg van een volledige onttrekking aan het elektronisch toezicht of van een aanhouding wegens een nieuw strafbaar feit. [b]Goed gedrag[/b] Door goed gedrag kunnen gedetineerden in de periode voorafgaand aan de invrijheidstelling of voorwaardelijke invrijheidstelling in aanmerking komen voor elektronische detentie. Voorwaarde is wel dat ten minste de helft van de straf erop zit. De elektronische detentie duurt niet langer dan achttien maanden.
Provincie: