dinsdag, 20. december 2011 - 14:27

Minder fijn stof in Nederland

Den Haag

De gemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) waaraan burgers worden blootgesteld dalen.

Naar verwachting zal op een beperkt aantal plaatsen sprake zijn van overschrijding van de Europese grenswaarden. Voor het grootste deel van Nederland geldt dat tijdig aan de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof zal worden voldaan. Dat blijkt uit het Monitoringsrapport Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.


Voor 12 km gemeentelijke weg wordt in 2011 de fijn stof norm overschreden en voor stikstofdioxide is in 2015 nog voor 14 km gemeentelijke en provinciale weg sprake van overschrijding van de norm. Voor rijkswegen is er in 2011 geen sprake van fijn stof overschrijding en voor stikstofdioxide voldoet slechts 0,1 km rijksweg nog niet aan de grenswaarde.

Veehouderijen
Daarnaast zijn er bij 64 veehouderijbedrijven fijn stof overschrijdingen. Rijk, provincies en gemeenten zullen aanvullende maatregelen nemen zodat Nederland op tijd voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Voor veel plekken liggen de concentraties stikstofdioxide en/of fijn stof net onder de grenswaarde. Tegenvallers kunnen ertoe leiden dat het aantal overschrijdingen snel toeneemt. Daarom blijft de noodzaak dat rijk, provincies en gemeenten geplande maatregelen ook tijdig uitvoeren.

Scholen
Op verzoek van de staatssecretaris is dit door het RIVM in samenwerking met het CBS specifiek gekeken naar de luchtkwaliteit bij scholen en kinderdagverblijven. Het overgrote deel van deze locaties voldoet aan de norm. Van de ongeveer 9.000 scholen voor basisonderwijs zijn er slechts enkele scholen in binnensteden, waar er sprake is van overschrijding van de grenswaarde. Betrokken gemeenten kennen deze knelpuntlocaties.

Stikstofdioxide
Om de NO2 concentraties terug te dringen zal het rijk ondermeer de aanschaf van de schoonste vrachtwagens, taxi’s en bestelbussen (Euro 6/VI) stimuleren. Knelpunten langs rijkswegen worden gericht per locatie aangepakt, veelal door plaatsing van schermen. Een aantal provincies en gemeenten zullen komende jaren extra maatregelen nemen, zoals een nieuwe sloopregeling, intensivering van dynamisch verkeersmanagement en het stimuleren van Euro 6/VI voor mensen die zakelijk veel kilometers maken. Het rijk heeft aan provincies dit jaar ongeveer 80 miljoen euro aanvullende subsidie beschikbaar gesteld om zo knelpunten op te lossen. Dit bedrag komt bovenop de 260 miljoen euro die eerder is besteed aan lokale maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit.
Provincie:
Tag(s):