woensdag, 7. maart 2007 - 15:37

Amsterdam wil op meer plekken fouilleren

Amsterdam

Burgemeester Cohen wil het mogelijk maken om voor korte tijd kleinere gebieden in de stad aan te wijzen waar preventief gefouilleerd mag worden. Het gaat om gebieden die op dit moment niet behoren tot de bestaande veiligheidsrisicogebieden in Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Zuidoost.

Momenteel vindt in deze bestaande veiligheidsrisicogebieden 25% van het aantal wapenincidenten plaats. Dit betekent dat een groot deel, namelijk 75% van het aantal wapenincidenten, buiten de huidige risicogebieden plaatsvindt. Dit maakt het de moeite waard om te onderzoeken waar deze wapenincidenten plaatsvinden, wat voor wapenincidenten dit zijn en of er sprake is van geconcentreerd wapengeweld.

Als uit nader onderzoek blijkt dat er gebieden zijn waar sprake is van geconcentreerd wapengeweld, dan worden deze gebieden aan de gemeenteraad aangegeven. Jaarlijks wordt de gemeenteraad gehoord over gebieden waar de burgemeester overweegt om tijdelijk preventieve fouilleeracties in te zetten. Vervolgens wijst de burgemeester na overleg met de driehoek de tijdelijke veiligheidsrisicogebieden aan. De gemeenteraad wordt onmiddellijk van dit besluit op de hoogte gebracht.

In deze gebieden, buiten de tot nu toe aangewezen veiligheidsrisicogebieden, worden dan voor een periode van maximaal drie maanden preventieve fouilleeracties gehouden. De controleacties worden dan uitgevoerd op die plekken en op die tijdstippen waar sprake is van geconcentreerd wapengeweld. Op deze manier kan sneller worden gereageerd op plotseling toenemend wapengeweld dat plaatsvindt op ‘hotspots’ in de stad.

Om te kunnen beoordelen of deze kortdurende inzet bijdraagt aan de daling van het aantal wapenincidenten in deze gebieden, zal eind 2008 dit model worden geëvalueerd en in de gemeenteraad worden besproken.

GroenLinks heeft aangegeven om principiële redenen niet met dit voorstel in te stemmen.

Huidige veiligheidsrisicogebieden
In de huidige veiligheidsrisicogebieden Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Zuidoost is vier jaar ervaring opgedaan met preventief fouilleren. In de gebieden waar preventief wordt gefouilleerd is er sprake van een forse daling van wapenincidenten met 30%. Uit straatenquêtes tijdens de preventieve fouilleeracties blijkt dat bijna twee derde van de Amsterdammers voorstander is van preventief fouilleren en dat ze tevreden zijn over de wijze waarop de politie preventief fouilleert. De huidige veiligheidsrisicogebieden waar een kwart van alle wapenincidenten plaatsvindt, worden voortgezet.
Provincie:
Tag(s):