donderdag, 8. maart 2007 - 11:11

Het CBP stelt lijst met aandachtspunten op

Amsterdam

Om problemen in de jeugdketen het hoofd te kunnen bieden, ontwikkelt het ministerie van VWS een landelijke verwijsindex risicojongeren. Het CBP heeft een lijst met aandachtspunten opgesteld waarmee bij het opstellen van een dergelijke index rekening moet worden gehouden.

De lijst bevat een groot aantal essentiële punten waarmee naar de mening van het CBP in ieder geval rekening moet worden gehouden bij de opzet van de index. Daaronder vallen onder meer de definiëring van risicojongere, het gewicht van de van de criteria die tot opname in de index leiden en de wijze waarop de gegevens worden gebruikt.

De verwijsindex komt voort uit de wens bij de aanpak van probleemjongeren samenwerking tussen de bij jeugdhulpverlening betrokken partijen te bevorderen. Onder die samenwerking valt bijvoorbeeld het delen van ervaringen met een bepaalde werkwijze. Het kan zijn dat daarbij ook informatie over individuele personen wordt gedeeld. In dat geval vindt het CBP het van belang dat niet alleen de noodzaak van het uitwisselen van die gegevens wordt onderbouwd, maar ook de noodzaak van de hoeveelheid en aard van de gegevens.

Een zorgvuldige gegevensverwerking stelt de betrokken organisaties en instanties in staat om het vertrouwen van de ouders en kinderen te verwerven en te behouden. Het gaat daarbij niet om het geheim houden van persoonsgegevens, maar om een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens waarover men rechtmatig beschikt. Soms zal de zorgvuldigheid echter eisen dat bepaalde informatie wel geheimgehouden wordt.
Provincie:
Tag(s):