woensdag, 25. maart 2009 - 20:48

Belangrijke stap gezet in realisering Wildlife Parkresort Europe

Erica

Griendtsveen heeft voor de grootschalige recreatieve ontwikkelingen in het Amsterdamsche Veld een Milieu Effect Rapportage (MER) laten opstellen en aan de gemeente Emmen aangeboden. 17 maart heeft het college van B en W besloten de MER aan de raad voor te leggen met het advies deze te aanvaarden. De rapportage is vertaald in een Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet de nota van uitgangspunten vaststellen. Daarna kan het ontwerp-bestemmingsplan worden opgesteld.

Na de zomervakantie legt de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan samen met de MER ter visie. Betrokkenen hebben dan zes weken de tijd om er op te reageren. De gemeente gaat er van uit dat het bestemmingsplan uiteindelijk het tweede kwartaal van 2010 kan worden vastgesteld.

Het college van B en W heeft eerder al aangegeven dat ze de plannen voor het Wildlife parkresort Europe een warm hart toedraagt. Het plan is goed voor de werkgelegenheid en zet Emmen nog meer op de internationale recreatiekaart. Bovendien is het college tevreden met de duurzame aanpak die Griendtsveen voorstaat. Uit het MER is daarnaast gebleken dat het nieuwe plan zelf geen effecten op het Bargerveen heeft.

Veel omwonenden zijn met name benieuwd naar de routes die gebruikt worden om de auto’s van bezoekers naar en van het Wildlife Parkresort te leiden. De meest logische toegangsroute voor het Wildlife Parkresort vanuit het westen is de route via het dorp Erica. Een route door het glastuinbouwgebied heeft een iets minder effect op de woonomgeving, maar de wegen zijn deels ongeschikt voor het doorgaande recreatieve verkeer.

De milieueffectrapportage is opgesteld om de milieubelangen volwaardig mee te nemen in de keuzes voor en de besluitvorming over het bestemmingsplan voor het gebied. Dit rapport brengt de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling en van (reële) alternatieven in beeld. Het rapport dient als onderbouwing voor het bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit rapport zijn de door de gemeenteraad vastgestelde richtlijnen gevolgd.
Provincie:
Tag(s):