donderdag, 16. april 2020 - 9:24 Update: 16-04-2020 9:34

Advies: gebruik zomervakantie als scholen na meivakantie nog niet open gaan

Foto van leraar voor schoolbord in klas | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Overweeg anders om te gaan met de zomervakantie in het geval scholen ook na de meivakantie (gedeeltelijk) dicht blijven. Kijk daarbij naar voor- en nadelen vanuit zowel het perspectief van leerlingen en ouders als van mensen die in het onderwijs werken. Het is één van de adviezen die de Onderwijsraad donderdag aan minister Slob heeft gedaan om de achterstand die door de coronamaatregelen in het onderwijs zijn opgelopen sneller weg te werken.

Voorbereiding op herstart

Focus nu op de opvang van kinderen en jongeren in onveilige situaties. Ondersteun schoolbesturen en scholen met een centraal informatie- en ondersteuningspunt. En laat scholen zich voorbereiden op de herstart en op het inlopen van achterstanden binnen de reguliere schooltijd zodra leerlingen weer naar school kunnen. Met deze adviezen helpt de raad de minister om de gevolgen van de Coronacrisis voor het primair en het voortgezet onderwijs te ondervangen.

Inlopen achterstanden

Voorzitter Edith Hooge: 'Het onderwijs maakt ongekende tijden door, waarbij ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn geweest. Bij het ondervangen van de gevolgen van deze maatregelen, zoals het inlopen van achterstanden, is het van belang steeds in het oog te houden wat nu acuut is en wat later kan. Bedenk daarbij wat realistisch is voor het onderwijsveld, ouders en leerlingen.'

Opvang van kinderen in onveilige situaties

Wat acuut nodig is, is de opvang van kinderen en jongeren in een onveilige thuissituatie. De Onderwijsraad maakt zich veel zorgen over hen. De raad steunt de aanpak van de minister. De afspraken zijn echter nog niet voor iedereen in het onderwijsveld helder. De raad beveelt de minister daarom aan om snel duidelijkheid te verschaffen over de ruimte die scholen hebben om deze kinderen of jongeren toch op te vangen. En de raad vraagt de minister gemeenten en schoolbesturen stevig aan te spreken als ze achterblijven in hun acties om ieder kind in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig veilige opvang te bieden.

Centraal informatie- en ondersteuningspunt

Alle onderwijsprofessionals zijn er enorm bij gebaat als kennis en ervaring van onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk snel beschikbaar zijn via een toegankelijk en betrouwbaar platform. Inmiddels wordt vanuit diverse instanties al informatie en ondersteuning aangeboden. De raad adviseert de minister deze en andere initiatieven onder te brengen bij een centraal informatiepunt.

De raad adviseert om aan dit informatiepunt een helpdesk te verbinden. Het loket van www.lesopafstand.nl kan daarvoor worden uitgebouwd. De helpdesk fungeert als vraagbaak voor schoolbesturen, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals en als meldpunt waar kan worden gemeld dat bepaalde scholen, schoolbesturen of gemeenten hulp nodig hebben.

Voorbereiden op herstart scholen

Als de scholen weer opengaan, moeten scholen vaststellen hoe leerlingen ervoor staan en hoe zij de crisistijd ervaren hebben. De Onderwijsraad pleit ervoor professionals in de praktijk de kans en ruimte te geven om te organiseren wat nodig is. Hoe om te gaan met ‘learning loss’ en de psychische impact van de crisis? En wat te doen met leerlingen die nu op een ongebruikelijke manier gaan instromen in andere leerjaren en vervolgonderwijs?

Scholen monitoren

De minister kan hen daarbij praktisch en financieel ondersteunen en hen kaders meegeven. Dat kan bijvoorbeeld via het centrale informatie- en ondersteuningspunt door handvatten aan te bieden voor het herstarten van scholen en het opzetten van lesprogramma’s voor het inhalen van lesstof. En door nieuw overheidsbeleid tijdig te delen, zodat scholen en besturen de tijd hebben zich daarop voor te bereiden. De raad beveelt de minister ook aan te monitoren wat scholen doen en hoe effectief dat is.

Vervolgadvies in juni

In juni komt de Onderwijsraad met een advies over de gevolgen van de Coronacrisis voor het onderwijs op de langere termijn, met name in het nieuwe schooljaar. In dat advies komen ook andere onderwijssectoren aan bod.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: