vrijdag, 15. december 2006 - 18:54

Buurt trekt bezwaren tegen Brede School in

Oosterbeek

Het buurtcomité Dennenkamp is bereid om hun bezwaar tegen de bouw van de Brede School Dennenkamp in Oosterbeek in te trekken. Voorwaarde is dat de gemeenteraad instemt met een aantal aanscherpingen van de kaders. Deze kaders gelden voor de woningbouwontwikkeling op de locatie van het voormalige Neder-Veluwe-College aan de Generaal Urquhartlaan en de locatie van de dependance van de Bernulphusschool aan de Munninghofflaannoord.

Het college heeft naar aanleiding van de bespreking in de commissie leefomgeving van 11 december jl. en de daarin door diverse insprekers (waaronder het buurtcomité) ingebrachte aandachtspunten, de kaders aangepast. Deze aanpassing is mede tot stand gekomen in nauw overleg met het buurtcomité De Dennenkamp.

De aanpassingen hebben betrekking op de architectuur, zoals geen massief ogende frontgevels/bouwblokken, passende verschijningsvorm, en differentiatie in gevels. Daarnaast zijn de kaders over de bouwhoogte aangescherpt. Zo is de maximale bouwhoogte op 10 meter bepaald en moet in relatie zijn met de aanliggende woonomgeving.

Ook is overeengekomen dat er verschillende schetsontwerpen zullen worden gemaakt met een bouwhoogte van maximaal 2 bouwlagen, met maximaal 3 bouwlagen, en een mix van 2 bouwlagen en gedeeltelijk 3 bouwlagen.

Deze aangescherpte kaders en randvoorwaarden staan in het gewijzigd raadsvoorstel Kaderstelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen Dennnenkamp, waarover op woensdag 20 december as. door de gemeenteraad een besluit zal worden genomen.
Provincie:
Tag(s):