vrijdag, 13. april 2007 - 22:35

Gedeputeerden Noord Holland bekendgemaakt

Provincie

Het nieuwe college van de Gedeputeerde Staten is benoemd door de Provinciale Staten van Noord Holland. De portefeuilles zijn eveneens verdeeld.

Namens de VVD treden Ton Hooijmaijers en Cornelis Mooij toe tot het college. Voor de PvdA zijn dat Peter Visser en Sascha Baggerman. Het CDA wordt vertegenwoordigd door Jaap Bond en Rinske Kruisinga en GroenLinks door Albert Moens.

Hooijmaijers, Mooij, Kruisinga en Moens waren al lid van het vorige college van Gedeputeerde Staten. De drie nieuwkomers, Baggerman (beleidsadviseur bij de gemeente Texel), Visser (zelfstandig adviseur op het gebied van milieu en duurzaamheid) en Bond (hoofdinspecteur van politie en sectiechef centrale recherche politie Zaanstreek-Waterland) waren hiervoor lid van Provinciale Staten. De twee laatstgenoemde hebben vanaf 1999 onafgebroken in de staten gezeten, Baggerman sinds 2003.

Portefeuilleverdeling
Tijdens de eerste vergadering is de portefeuilleverdeling vastgesteld.

Harry Borghouts (Commissaris van de Koningin)

PS- en GS-zaken
Openbare orde en veiligheid
Risicokaart
Coördinatie Veiligheidsgebieden
Internationale Betrekkingen
Facilitaire Zaken
Leveringen door derden
Juridische Zaken
Integriteit
Huisvestingsfaciliteiten
Paviljoen Welgelegen
Intern provinciaal archief
Voormalig personeel en Outsourcing
Ton Hooijmaijers (VVD)

Ruimtelijke Ordening, incl. bouwen in het water
Grondbeleid
Volkshuisvesting kwantitatief
Investeringsimpuls Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Financiën en Deelnemingen
Strategie en Beleidsplanning
Schiphol
Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)
Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)
Mainport & Groen
Communicatie & Sponsoring
Promotie & Acquisitie (primus)
Huisvesting
Jaap Bond (CDA)

Economische zaken
Landbouw en Landinrichting
Visserij
Ontwikkeling en Beheer Recreatieschappen
Provinciaal Overleg Landelijk Gebied (POL)
Nationale Parken (Texel, Kennemerduinen)
Promotie & Acquisitie (secundus)
Acquisitie Havens Buitenland (secundus)
Toerisme en Recreatie
Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) in combinatie met duurzaamheid
Cornelis Mooij (VVD)

Wegen
Verkeer
Vervoer
Zeehavens;
Acquisitie Havens Buitenland (primus)
Regionale Samenwerking Amsterdam (RSA) (primus)
Baggeren van vaarten
Rinske Kruisinga (CDA)

Stelling van Amsterdam (incl. Hollandse Waterlinie)
Europa
Provinciale archiefinspectie
Regionale en Historische Archieven
Water
Kustvisie (Markermeer, IJmeer)
Waddenzee
Waddencommissie, excl. Waddenfonds
Albert Moens (GroenLinks)

Milieu
Coördinatie Baggerproblematiek
Duurzame Energie
Ontwikkeling en Beheer Natuur
Ontgrondingen
Stimulering Gemeentelijke Samenwerking
Coördinatie Luchtkwaliteit en ICT (intern)
Peter Visser (PvdA)

Coördinatie Landelijk Gebied (incl. Groene Hart, Laag Holland, GNR)
Flora- en Faunabeleid
Coördinatie Klimaat
Bestuurszaken (incl. Randstad, IPO en secundus RSA)
Personeel & Organisatie
Kennis & Beleidsevaluatie
Subsidies
Financieel Toezicht Gemeenten
Waddenfonds en ICT (extern)
Sascha Baggerman (PvdA)
Provincie:
Tag(s):