dinsdag, 12. mei 2009 - 13:39

NHG helpt huizenbezitter

Zoetermeer

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat huishoudens met betalingsproblemen helpen. De minister voor WWI en de VNG hebben de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor de NHG, hiervoor toestemming verleend.

Woonlastenfaciliteit

Huishoudens die hun woning hebben gefinancierd met NHG en die als gevolg van werkloosheid hun hypotheeklasten niet meer volledig kunnen betalen, mogen hun betalingsachterstand laten oplopen tot een bedrag van maximaal 9% van de lening. Het WEW zal voor deze betalingsachterstanden borg staan. Voorwaarde voor de toepassing van de Woonlastenfaciliteit is dat deze huishoudens op basis van het actuele inkomen naar draagkracht blijven betalen.
De Woonlastenfaciliteit kan ook worden toegepast bij betalingsproblemen als gevolg van echtscheiding, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van de partner.

Door eigenaar bewoners meer tijd te geven om een betalingsprobleem op te lossen wordt beoogd een eventuele gedwongen verkoop met verlies te voorkomen.

Tijdelijke verhuur
Een andere maatregel is dat het WEW onder een aantal voorwaarden zal toestaan dat te koop staande woningen die zijn gefinancierd met NHG tijdelijk worden verhuurd. Een belangrijke voorwaarde is dat de desbetreffende gemeente hiervoor op basis van de Leegstandswet toestemming heeft verleend. Ook de geldgever moet instemmen met de tijdelijke verhuur van de woning.

Met deze maatregel wordt beoogd doorstromers met dubbele woonlasten te ontlasten en gedwongen verkopen met verlies te voorkomen.

Verplichte insolventieverzekering bij nieuwbouw

Bij de verstrekking van NHG voor nieuwbouwwoningen zal vanaf 1 juli 2009 als extra voorwaarde worden gesteld dat sprake is van een insolventieverzekering. Op basis hiervan krijgt de koper van een woning de zekerheid dat de woning adequaat wordt gerealiseerd ook bij een eventueel faillissement van de aannemer.

Het WEW vindt het belangrijk dat onder de huidige economische omstandigheden alle kopers van nieuwbouwwoningen die worden gefinancierd met NHG beschikken over een insolventieverzekering. Momenteel is in het kader van de GIW-garantie voor ongeveer 70% van de nieuwbouwwoningen reeds sprake van een dergelijke verzekering.

Voorkomen gedwongen verkopen

"Met deze drie maatregelen wil het WEW zo veel mogelijk voorkomen dat eigenaar bewoners onder invloed van de kredietcrisis in de problemen komen en hun woning gedwongen moeten verkopen", zo stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. "In gevallen waarin de verwachting is dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn, is het voor alle betrokken partijen verstandiger te kiezen voor een overbruggingsfaciliteit dan voor een gedwongen verkoop met alle financiële en sociale gevolgen van dien."
Categorie:
Tag(s):