dinsdag, 5. november 2013 - 11:41 Update: 03-07-2014 0:49

Veiligheid NS-personeel belangrijker dan service

Foto van conducteur in trein | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl

NS heeft met de spoorvakbonden maandagavond overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om agressie en geweld op en rond het spoor aan te pakken. Service en Veiligheid (S&V) heet voortaan Veiligheid en Service (V&S).

Dit meldt FNV Spoor op de website.

NS en de vakbonden hebben afgelopen weken herhaaldelijk met elkaar gesproken naar aanleiding van enkele recente geweldsincidenten tegen NS-medewerkers. Overeengekomen is dat veiligheid op en rond het spoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van spoor-en OV-bedrijven en politiek.  Op lokaal niveau zijn er met veel gemeenten, politie en andere vervoerders sociale veiligheidsconvenanten afgesproken. Verder is de overheid verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbaren ruimte en daarom moet er meer geld komen voor politie-inzet. Daarom hebben bonden en NS afgesproken om een gezamenlijk signaal af te geven richting de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om aandacht te vragen dat er ook in de nieuwe Politieorganisatie voldoende aandacht blijft voor ondersteuning bij agressie-incidenten op en rond het spoor. Extra aandacht wordt daarbij gevraagd om het verlaten van de voormalige spoorwegpolitie-locaties op de stations te heroverwegen.

Verder moeten er  goede en duidelijke afspraken komen tussen de politie en de Service & Veiligheidsteams. De positie van S&V is van cruciaal belang, waarbij de nadruk op veiligheid moet liggen. Partijen zijn het met elkaar eens dat de ‘V’ voorop staat. Met ingang vanaf heden zal daarom gesproken gaan worden over ‘Veiligheid & Service’ (V&S) in plaats van andersom. Daarnaast wordt de komende periode gebruikt om te onderzoeken of verbijzondering van V&S mogelijk en gewenst is. Ook moeten er extra mensen beschikbaar komen voor S&V. De komende twee maanden wordt extra personeel ingezet dat volledig wordt ingezet bij V&S op extra controles op zwartrijden. Meestal begint agressie immers met het ontbreken van een geldig vervoerbewijs. De controle op zwartrijden wordt daarom tot einde van dit jaar maximaal opgevoerd. Zoveel mogelijk V&S-teams worden daarvoor exclusief ingezet.

De S&V-teams zullen bij voorkeur gaan bestaan uit vier personen, van wie twee met BOA-bevoegdheid (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) met adequate aansturing. Verder moet er snel worden gekeken naar een mogelijke uitbreiding van bevoegdheden en/of geweldsmiddelen van S&V- medewerkers en naar een nieuw uniform dat beter past bij de veiligheidstaak. Ook komt er een landelijk campagne over de impact van agressie en geweld op mensen met een publieke taak en de rol die burgers kunnen spelen bij het tegengaan hiervan

Bonden zullen nu bij hun achterban gaan toetsen of dit pakket aan maatregelen kan worden afgesproken

Tot slot
Partijen spreken elkaar medio december over de stand van zaken aangaande bestrijding van agressie en geweld op en rond het spoor. NS en de bonden kunnen dit maatschappelijke vraagstuk niet alleen oplossen. Daarom blijven beiden aandacht vragen bij alle andere maatschappelijke partners die ons kunnen helpen dit bredere maatschappelijke probleem op te lossen.

Provincie:
Tag(s):