maandag, 5. september 2016 - 7:55 Update: 05-09-2016 11:38

'Meer uitstoot broeikasgassen in 2015'

CBS: Meer uitstoot broeikasgassen in 2015
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is vorig jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van 2014. Elektriciteitscentrales hebben in 2015 meer steenkool en minder aardgas verstookt. Daarnaast is er meer aardgas verbruikt voor verwarming van woningen en kantoren. Ten opzichte van 1990 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald met 12 procent, meldt CBS.

Uitstoot broeikasgassen in 2015 gestegen

In 2015 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 196 miljard kg CO2-equivalenten. Dit is5 procent hoger dan in 2014 en 12 procent lager dan in 1990. Conform de rechterlijke beslissing in de Urgenda klimaatzaak (24 juni 2015), dient de overheid ervoor te zorgen dat de uitstoot in 2020 ten minste 25 procent lager is dan in 1990.

CO2-uitstoot weer boven niveau van 1990

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) bedroeg vorig jaar 167 miljard kg, bijna 9 miljard kgmeer dan in 2014. Dat betekent een toename van 2 procent ten opzichte van 1990. Alleen in het uitzonderlijk warme 2014 was de CO2-uitstoot onder het niveau van 1990. De totale uitstoot van de overige broeikasgassen (niet-CO2) is in 2015 de helft lager dan een kwart eeuw eerder.

Meer steenkool, minder aardgas voor elektriciteitsproductie

De CO2-uitstoot bij energiebedrijven was in 2015 ruim 4 miljard kg (9 procent) meer dan een jaar eerder en 8 miljard kg (18 procent) meer dan in 2013. Sinds dat jaar zijn enkele nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Steenkool is relatief goedkoop. Het zorgt, in vergelijking met aardgas, voor meer uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. De afgelopen vijf jaar is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie met een derde gedaald, van62 procent (2010) naar 42 procent (2015). Het aandeel steenkool is bijna verdubbeld, van19 procent (2010) naar 35 procent (2015).

Meer aardgas verbruikt voor ruimteverwarming

In 2015 is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren dan in het jaar daarvoor. De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving vertoont een licht dalende trend met plotselinge uitschieters naar boven en beneden als gevolg van hele koude dan wel hele warme jaren. In het warme 2015 werd iets meer aardgas verbruikt dan in het uitzonderlijk warme 2014. In 2013 was het kouder, maar niet zo koud als in 1996 en 2010.

Halvering uitstoot overige broeikasgassen

De totale uitstoot van overige broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, bedroeg de afgelopen acht jaar jaarlijks 30 miljard kg CO2-equivalenten. In 1990, en de acht jaar erna, was dit twee keer zoveel. De halvering werd gerealiseerd van 1999 tot en met 2008. Naast de afnames van methaan- en lachgasemissies uit de landbouw zijn de methaanemissies uit vuilstortplaatsen de laatste 25 jaar geleidelijk aan afgenomen. De emissies van lachgas daalde vanaf 2006 met een derde door reductiemaatregelen bij salpeterzuurfabrieken. De emissies van fluorhoudende gassen namen in de jaren negentig eerst toe. Vervolgens namen die vanaf 1998, door allerlei reductiemaatregelen weer af.

Dalende trend emissie-intensiteit tussen 1990 en 2015

De Nederlandse economie is de afgelopen 25 jaar met 60 procent gegroeid terwijl de CO2- uitstoot nauwelijks mee steeg. Dit kwam mede door energiebesparingen en een steeds groter aandeel van de dienstensector. In een kwart eeuw daalde de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie met 30 procent voor CO2, met 70 procent voor de overige broeikasgassen en met 40 procent voor broeikasgassen totaal.

 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: