dinsdag, 8. november 2016 - 8:39

Meer illegalen aangetroffen door extra controles marechaussee

Foto van logo KMar
Foto: fbf
Den Haag

De marechaussee heeft in de eerste helft van 2016 60 procent meer zogeheten MTV-controles uitgevoerd dan in de eerste helft van 2015. Daarbij zijn 700 meer illegale vreemdelingen aangetroffen (1120) dan in dezelfde periode vorig jaar (420).

Dit staat in de Rapportage vreemdelingenketen van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie die vandaag op www.rijksoverheid.nl is geplaatst. De rapportage geeft op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten in de vreemdelingenketen over de eerste helft van 2016.

De marechaussee voert MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid) steekproefsgewijs uit in het grensgebied met Duitsland en België. De illegale vreemdelingen die worden aangetroffen moeten Nederland verlaten. Ook kan een inreisverbod worden opgelegd. In de eerste helft van 2016 zijn bijna vijf keer zoveel illegalen die werden aangetroffen gedwongen vertrokken (870) dan in de eerste helft van 2015 (180).

Stijging gezinshereniging

In de eerste helft van 2016 hebben meer vreemdelingen een aanvraag voor gezinshereniging ingediend, in totaal ruim 14.000, ten opzichte van ruim 8.500 in dezelfde periode in 2015. Deze stijging, die al in 2015 was ingezet, houdt verband met de toegenomen asielinstroom. Het gaat hier vooral om die gezinsleden van het kerngezin die niet onder het nareisbeleid vallen, maar waarvoor wel een aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt ingediend. 

Toename zelfstandig vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is verantwoordelijk voor zelfstandig en gedwongen vertrek van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Het aantal vreemdelingen dat aantoonbaar zelfstandig uit Nederland vertrekt is in de eerste helft van 2016 gestegen met 141 procent, van bijna 1500 naar bijna 3500 vreemdelingen.  De DT&V wijst vreemdelingen op de mogelijkheid tot vrijwillig vertrek, gefaciliteerd door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en op de herintegratieondersteuning die IOM of een niet-gouvernementele organisatie (NGO) na aankomst in het land van herkomst kunnen bieden. Het overgrote deel van het zelfstandig vertrek uit Nederland van de DT&V is vrijwillig vertrek met behulp van IOM of een NGO. Het aantal vertrokken (ex-)asielzoekers is in de eerste helft van 2016 gestegen met 144 procent, van 900 naar 2200 vreemdelingen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: