donderdag, 12. oktober 2006 - 9:22

Eemsmond presenteert Uitvoeringsprogramma 2006-2010

Eemsmond

In april 2006 presenteerden CDA en PvdA in Eemsmond een coalitieakkoord. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit akkoord nu uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2006-2010. In dit programma staan concrete doelstellingen en actiepunten voor de komende vier jaar. Het is voor het eerst dat er in Eemsmond wordt gewerkt met een uitvoeringsprogramma van het college. Voorheen werden afspraken gemaakt in een raadsprogramma.

Het uitvoeringsprogramma is ambitieus. Op de meeste beleidsterreinen is gekozen voor verdere ontwikkeling en vernieuwing. Hierdoor is het uitvoeringsprogramma een omvangrijk document geworden. Er zijn negen programma's gedefinieerd en per programma zijn de beleidsvoornemens geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt in concrete actiepunten. Per actiepunt wordt aangegeven in welk jaar de uitvoering plaatsvindt.

Het nieuwe college hecht aan het betrekken van de burger bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Onlangs is daartoe de nota burgerparticipatie aangeboden aan de raad. De bedoeling is dat meer systematisch wordt nagegaan of en op welke wijze burgers betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling en realisatie van nieuw beleid. Daarnaast wordt in samenwerking met andere gemeenten gewerkt aan een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt en slagvaardig is. Het programma omvat de thema's betere dienstverlening, minder bureaucratie en slagvaardige organisatie. Daarbij is een andere werkwijze van belang, zoals samenwerken en luisteren naar burgers.

Het college vindt het belangrijk dat de scholen in onze gemeente goed gehuisvest zijn en dat de scholen de mogelijkheden hebben om modern onderwijs te geven. Naast de realisatie van de brede school in Uithuizermeeden, wil het college de komende vier jaar nieuwbouw realiseren van Het Hogeland College in beide vestigingsplaatsen.

Het uitvoeringsprogramma is doorgerekend op de financiële haalbaarheid. De financiële consequenties zijn inmiddels vertaald in de begroting 2007 en de meerjarenraming 2007-2010. Hieruit blijkt dat Eemsmond een voor deze gemeente ongekend hoog bedrag aan investeringen heeft opgenomen. Toch wordt voldaan aan het uitgangspunt van een jaarlijks sluitende begroting.
Provincie:
Tag(s):