donderdag, 12. oktober 2006 - 22:21

Nieuwe Bestuursovereenkomst Handhavingsamenwerking Zee-land

Donderdagochtend 12 oktober hebben alle handhavingspart-ners de Bestuursovereenkomst Handhavingsamenwerking Zee-land officieel ondertekend. De overeenkomst werd gesloten tussen de provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten en water-schappen, Politie, Justitie en de ministeries V&W, LNV en VROM.

De Bestuursovereenkomst bevat handhavingsafspraken over de vier beleidsvelden Water, Natuur en Landschap, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Met de nieuwe bestuursovereenkomst wordt vooral de organisatie van de handhavingsamenwerking geactualiseerd. Doel is en blijft om de samenwerking tussen de bij de handhaving betrokken overheidsinstanties te stimuleren en te versterken. Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende handhavingsbeleidsvelden, leidt tot professionalisering in de aanpak.

Voorzitter van het Provinciaal handhavingsoverleg, J. Suur-mond (tevens gedeputeerde Milieu), benadrukte het belang van continuering van de handhavingsamenwerking in Zeeland.De nieuwe bestuursovereenkomst bevestigt volgens hem de continuering en geeft zelfs nieuwe impulsen. Nieuw is de provincie-brede overlegstructuur, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. En één Zeeuwsbreed servicepunt in tegenstelling tot twee regionale servicepunten bij de vorige Bestuursovereenkomst. Beide bieden nieuwe mogelijkheden voor regio overstijgende samenwerking en een sterkere profilering van Zeeland in de landelijke handhavingsamenwerking.

Tijdens de bijeenkomst ging verder speciale aandacht uit naar het beleidsveld Ruimtelijke Ordening. Zowel de bestuursrech-telijke als de strafrechtelijke kant hiervan werden belicht.
Provincie:
Tag(s):