dinsdag, 13. maart 2007 - 9:11

Geen vaste toewijzingscriteria voor koopwoningen

Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft besloten geen vaste toewijzingscriteria te hanteren voor nieuwbouwprojecten met koopwoningen met een verkoopprijs tot 236.000 euro. De gemeente houdt hiermee vast aan de huidige procedure waarbij een deel van deze woningen onder voorwaarden aan speciale doelgroepen wordt aangeboden.

Via inschrijving bij de gemeente en loting bij de notaris kunnen starters, huurders en kopers in aanmerking komen voor zo’n woning. Het uitgangspunt hierbij is dat door deze procedure goedkopere huur- en koopwoningen op de woningmarkt vrijkomen.

In de Barendrechtse praktijk blijkt dat heel veel factoren een rol spelen bij de aankoop van een woning. Het blijkt daarom niet zinvol om vaste toewijzingscriteria die voor ieder verkoopproject gelden te gaan hanteren. De gemeente Barendrecht heeft vanaf 2002 gegevens bijgehouden van de verkoopprojecten. Uit deze informatie blijkt dat diverse factoren voor de verschillende doelgroepen bepalend zijn om tot koop over te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan het type woning, de prijs, de locatie en diverse combinaties van deze factoren. Het is en blijft dus uiterst zinvol om per project aan de hand van diverse factoren te bepalen hoeveel woningen aan welke doelgroep aangeboden worden en onder welke voorwaarden dat gebeurt.

Deze voorwaarden zijn bij doorstromers onder andere de hoogte van de huidige huur en bij kopers de WOZ-waarde van de huidige woning. Ook kan het gezinsinkomen een selectiecriterium zijn. Uitgangspunt is een opwaartse beweging op de woningmarkt waarbij kandidaten duurder gaan wonen en goedkopere huur- en koopwoningen vrijkomen en starters, met name via de goedkopere woningen, een kans krijgen op de koopmarkt. De gemeente Barendrecht is van mening dat het hanteren van selectiecriteria per verkoopproject leidt tot het hoogst mogelijk rendement voor bewoners en woningzoekenden in het algemeen.
Provincie:
Tag(s):