woensdag, 11. april 2007 - 11:49

Krachtig in balans met provincie

Regio

Een sterke agrarische sector en een vitaal platteland, dat is het streven van het nieuwe college van de provincie Noord Holland. Het motto 'Krachtig in Balans' moet dat streven kracht bij zetten.

Het college bestaat uit VVD, PvdA, CDA en GroenLinks en hefet vele plannen.
LTO Noord ziet dan ook veel kansen en vooral ruimte om te ondernemen in de plannen van het nieuwe college van de provincie Noord-Holland.

LTO Noord signaleert ook bedreigingen. Zo is natuurplan De Noordboog ondanks weerstand van LTO Noord niet uit het programma verdwenen, wil de provincie een haven op het grondgebied van Anna Paulowna en wordt ingezet op een verbinding tussen de A9 en de A8 door het veenweidegebied bij Assendelft. Datzelfde veenweidegebied moet ook worden beschermd, melden de plannen, net als het Groene Hart en de Vechtzone.

150.000 woningen
"LTO Noord blijft tegen de Noordboog. Andere claims op de grond worden gevormd door het voornemen om 150.000 woningen te bouwen, om twee bedrijventerreinen in Westfriesland en 5.000 hectare natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur aan te leggen. Ook de Natte As en de ecologische zone Van Kust tot Kust staan weer op de rol", aldus Siemen Ruiter, provinciaal voorzitter van LTO Noord.

Zeewaartse kustverdeging
Een aantal plannen biedt de sector wel mogelijkheden. Zo wordt gekozen voor een zeewaartse kustverdediging. Bij waterbeheer wordt in eerste instantie gedacht aan afvoeren. Pas in laatste instantie komt waterberging in beeld. Ruiter: "Dat zijn verstandige plannen. We zijn niet tegen waterberging, maar we zijn wel bang dat een natuurbestemming komt op terreinen die worden aangewezen als waterberging. Die kans is nu kleiner.''

Aalsmeer
Verder wil Noord-Holland kijken naar een plek voor de uitbreiding van veiling Aalsmeer en krijgt de bollensector de ruimte. "Dit soort groeibriljanten moet worden gekoesterd stelt Ruiter. De glastuinbouw zelf moet vooral worden geclusterd. De provincie blijft de biologische sector stimuleren en is warm voorstander van wind- en zonne-energie, warmte- en koudeopslag en energie uit biomassa.

Natura 2000
Bij de uitvoering van Natura 2000 moeten de economische belangen voorop staan, vindt het college. "We zijn niet zo tevreden met Natura 2000 maar de toon van de provincie klinkt realistisch. Daar zijn we blij mee'', stelt Ruiter. Het college bekijkt of het bouwblok bij agrarische bedrijven vergroot moet worden. Op dit moment is in veel bestemmingsplannen een maximum van één hectare opgenomen. "Daar zijn we zeer content mee, dat biedt de sector groeimogelijkheden en die hebben we nodig.''

Grondbeleid
De provincie gaat een actiever grondbeleid voeren door een eigen provinciaal grondbedrijf in het leven te roepen. "Ook daar verwachten we veel goeds van. Dat zal de kavelruil ten goede komen.'' Ook het voornemen van het college om de beleidsnotitie Flora en Faunawet nog eens tegen het licht gehouden vanwege de juridische drukte over afschot van wild is een goede zaak. "We moeten nu eenmaal beheren en dat doen we liefst in goede samenwerking met de faunabeheereenheden.''
Provincie:
Tag(s):