dinsdag, 20. februari 2007 - 9:26

Minder ernstige ongevallen op rijkswegen

Den Haag

Het aantal ongevallen met ernstig letsel op rijkswegen neemt af en dat geldt ook voor ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn. Gemiddeld gebeuren er op rijkswegen 127 ongevallen met dodelijke afloop per jaar. Bij 35 daarvan is minstens één vrachtauto betrokken. Hierbij vallen gemiddeld 39 doden.

Van het totaal aantal files op het hoofdwegennet is gemiddeld 0,6 % het gevolg van een ongeval waarbij een vrachtauto is betrokken. De gemiddelde zwaarte (lengte maal duur) van een file als gevolg van een ongeval met een vrachtauto is wel ruim 2 keer zo hoog als van files als gevolg van andere ongevallen.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Ongevallen met vrachtauto’s op het Rijkswegennet’ dat de minister van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Aanleiding voor het onderzoek vormde berichtgeving in de media dat het aantal ongevallen met vrachtauto’s aanzienlijk zou zijn toegenomen en ook het aantal files als gevolg daarvan.

Vooruitlopend op het onderzoek is eerst een quick scan uitgevoerd. De conclusie daarvan was al dat er geen exceptionele toename was van het aantal meldingen van ongevallen met vrachtauto’s. Het rapport beschrijft en analyseert de omvang en de achtergronden van de ongevallen met vrachtauto’s rijkswegen en doet een aantal aanbevelingen om een verdere verbetering van de verkeersveiligheid te bereiken.

De aanbevelingen zullen in overleg met alle betrokkenen worden besproken en getoetst op effectiviteit, haalbaarheid en inpasbaarheid in het algemene verkeersveiligheidsbeleid.

Naar aanleiding van de quick scan is Rijkswaterstaat een proef gestart om ongevallen met vrachtauto’s sneller af te handelen. Een vrachtauto wordt eerder weggesleept of wordt zo neergezet dat hij geen overlast voor het verkeer veroorzaakt. Op een rustiger tijdstip wordt de vrachtauto dan alsnog weggehaald. Er worden geen maatregelen getroffen om extra schade aan de vrachtauto of lading te voorkomen. Dit levert tijdwinst op.

De proef op snelwegen rondom Utrecht heeft uitgewezen dat deze werkwijze effectief is en zorgt voor minder files door ongevallen met vrachtauto’s. Overigens wordt de werkwijze eveneens toegepast bij vrachtauto’s met pech: ook zij worden sneller weggehaald. De aanpak is alleen overdag effectief en op drukke verkeersaders. Rijkswaterstaat gaat nu onderzoeken wat de consequenties zijn van een eventuele invoering in Nederland.
Provincie:
Tag(s):