vrijdag, 25. mei 2007 - 0:19

Noordoostpolder heeft geen geld voor groot onderhoud wegen

Emmeloord

Het college van B&W heeft het ‘Wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008-2011’ vastgesteld. Dit plan geeft aan welke beleidskeuzes er zijn gemaakt voor het onderhoud aan gemeentelijke wegen, straten en pleinen. Uit het plan wordt duidelijk dat het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. Vanwege het beschikbare budget moeten echter duidelijke prioriteiten worden gesteld. De gemeente mist het geld om groot onderhoud uit te voeren.

Het beschikbare onderhoudsbudget voor het beheer van de gemeentelijke wegen is ontoereikend voor wat er allemaal moet gebeuren. Door bezuinigingen is het budget steeds verder verlaagd, waardoor sinds 2005 geen groot onderhoud meer wordt uitgevoerd. Op dit moment worden alleen schades hersteld. Hierdoor ontstaat op korte termijn een probleem van oplopend achterstallig onderhoud en daarmee het risico van onveilige situaties, bijvoorbeeld door slechte bermen. Om deze problemen te voorkomen zijn in het wegenbeleidsplan duidelijke keuzes gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het wegbeheer op peil gebracht en gehouden wordt.

In het plan wordt gekozen voor het beheer van wegen en centra op een basisniveau. Meer is op dit moment niet haalbaar. Jaarlijks is drie miljoen euro nodig, terwijl er nog geen twee miljoen beschikbaar is.
Daarnaast moet eenmalig een bedrag van bijna vijf miljoen euro beschikbaar worden gesteld om achterstallig onderhoud weg te werken en bermen te verharden.

Het moment van uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is afhankelijk van het moment waarop het budget beschikbaar wordt gesteld. Uitvoering van het plan kan plaatsvinden, zodra de benodigde budgetten door de gemeenteraad in de begroting beschikbaar worden gesteld. Naar verwachting zal de gemeenteraad hierover op 28 juni een besluit nemen. Als de bedragen beschikbaar worden gesteld, dan kan er tussen 2008 en 2012 worden gewerkt aan het verder op het juiste onderhoudsniveau brengen van wegen, bermen en centra.
Provincie:
Tag(s):