dinsdag, 11. december 2007 - 8:55

Provincie voor behoud glastuinbouw Roelofarendsveen

Zuid Holland

De provincie Zuid-Holland blijft voor behoud en duurzame versterking van de glastuinbouw langs de Geestweg en Floraweg in de gemeente Roelofarendsveen. Daarom kan de provincie geen goedkeuring geven aan het bestemmingsplan voor dit glastuinbouwgebied.

De reden voor onthouding van goedkeuring is dat de voorschriften van het ontwerp bestemmingsplan "Geestweg en Floraweg" teveel beperkingen opleggen aan de grootte van de percelen en de bouwhoogte. Het bestemmingsplan biedt het glastuinbouwgebied daardoor onvoldoende mogelijkheden om mee te gaan in de trends van schaalvergroting en meervoudig ruimtegebruik in de glastuinbouw. "Het beoogde behoud en versterking van de glastuinbouw is hiermee in het geding, waardoor verdere verpaupering in het gebied op de loer ligt", vindt gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Manita Koop.

De glastuinbouw ligt in een voormalig veenweidegebied, waarbij de kenmerkende, historische slagenstructuur van watergangen in stand is gebleven. Dit is te zien in de smalle glaspercelen, die in de meeste gevallen kleiner zijn dan 1 hectare. Door vast te houden aan de oorspronkelijke waterstructuur en het beperken van de bouwhoogte biedt het plan te weinig mogelijkheden voor de moderne glastuinbouw en is daardoor niet uitvoerbaar. In overleg met de waterbeheerder moet worden onderzocht of behoud van de watergangen te combineren is met behoud en versterking van de glastuinbouwfunctie.

De gemeente moet op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) binnen een jaar een nieuw uitvoerbaar bestemmingsplan vaststellen, dat voorziet in behoud en versterking van duurzame glastuinbouw in het gebied.
Provincie:
Tag(s):