woensdag, 7. oktober 2009 - 21:10

Waterschap en gemeente pakken samen mogelijke wateroverlast aan

Meppel

Het waterschap Reest en Wieden en de gemeente Meppel willen samen mogelijke wateroverlast in het stedelijke gebied aanpakken. Het gaat dan om overlast door oppervlaktewater, hemelwater en grondwater.

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap en het college van B&W bieden een gezamenlijk voorstel aan het Algemeen Bestuur en de gemeenteraad aan. Zij kiezen voor een praktisch en haalbaar pakket van maatregelen, dat de huidige knelpunten en grootste risico’s voor wateroverlast oplost. De maatregelen worden tussen 2009 en 2015 genomen.

Uit onderzoek van het waterschap en de gemeente bleek het risico op overstroming door oppervlaktewater op veel plekken aanwezig. Voorstel is om deze opgave op te lossen door bovenstrooms van de Wold Aa en de Reest extra waterberging te creëren. Daarnaast komt in enkele delen van Slingenberg en Nijeveen overlast voor door grondwater. Voor deze gebieden is het voorstel om het slotensysteem te verbeteren door bijvoorbeeld het verbreden of uitdiepen hiervan. Als dit nog niet voldoende bijdraagt, wordt op langere termijn drainage aangelegd.

De maatregelen kunnen tussen 2009-2015 worden uitgevoerd en kosten ongeveer 1 miljoen euro. Waterschap en gemeente dragen deze kosten gezamenlijk. Daarnaast was al zo’n 10 miljoen euro gereserveerd binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan voor relevante maatregelen. De raadscommissie behandelt het voorstel voor de aanpak van de stedelijke wateropgave op 15 oktober. Behandeling in het Algemeen Bestuur van het waterschap vindt plaats op 27 oktober. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Tussen 2006 en 2009 hebben gemeente en waterschap een uitgebreid grondwateronderzoek uitgevoerd. Bewoners konden een enquête invullen en er zijn huisbezoeken geweest. Dit onderzoek heeft nu geleid tot de voorgestelde maatregelen in gebieden waar overlast plaatsvindt. Om aan bewoners te kunnen laten zien wat de reden en het effect van maatregelen voor grondwater is, zijn vorige week enkele educatieve grondwatermeters geplaatst. Deze meters laten boven de grond zien wat het grondwater onder je voeten doet. De grondwatermeter in Slingenberg zal op 11 november aanstaande feestelijk worden geopend door Dagelijks Bestuurslid Koob Schelhaas en wethouder Ton Dohle.
Provincie:
Tag(s):