dinsdag, 4. december 2012 - 18:19

51% professionals bekend met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Den Haag

51% van de professionals in onderwijs, zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en justitie zijn bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 36% van deze professionals beschikt in hun dagelijkse werk over een meldcode.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. Om te bevorderen dat zoveel mogelijk professionals met de meldcode werken voordat deze wettelijk verplicht wordt, naar verwachting 1 juli 2013, start staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) een voorlichtingscampagne.

In de campagne worden de 1,5 miljoen professionals die met de wet te maken krijgen, ook via branche en koepelorganisaties, geïnformeerd over wat de meldcode is en hoe je er mee werkt.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt om mishandeling vroeg te signaleren en heel praktisch te bepalen wat je er als professional tegen kunt doen.

Ik roep alle professionals op om zo snel mogelijk met de meldcode aan de slag te gaan en niet te wachten tot het verplicht wordt. Zo krijgen we meer slachtoffers in beeld en kunnen we kindermishandeling en huiselijk geweld beter aanpakken.”

Draagvlak
Het draagvlak voor werken met de meldcode onder de ondervraagde professionals is breed. 81% vindt dat een meldcode nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen. Ruim 65% vindt het goed dat de meldcode verplicht wordt.

Overzichtelijk vijfstappenplan
Het wetsvoorstel om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te verplichten ligt in de Tweede Kamer ter behandeling. Verwacht wordt dat de wet op 1 juli 2013 in werking treedt.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld en misbruik. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren verplicht over een meldcode moeten beschikken.
Provincie:
Tag(s):