dinsdag, 19. mei 2015 - 18:35 Update: 19-05-2015 19:11

'Bezuinigingen AIVD niet onderbouwd en jaren merkbaar'

Rekenkamer:bezuinigingen AIVD niet onderbouwd en nog lang merkbaar
Foto: Archief EHF
Den Haag

De bezuiniging van 68 miljoen euro op de AIVD, zoals afgesproken in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Asscher in het najaar van 2012, miste onderbouwing en laat diepe sporen na in de organisatie. Tot deze conclusie komt de Algemene Rekenkamer in haar recente rapport Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD.

‘Deze bezuiniging oplopend tot eenderde van het totale budget voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is sinds de aankondiging mede vanwege toenemende dreiging door jihadisten, terugkerende strijders uit Syrië en bezetting van de Krim door Rusland door het kabinet in drie stappen teruggedraaid’, aldus de Algemene Rekenkamer.

Intussen heeft de AIVD echter maatregelen getroffen die vooral op korte termijn geld opleveren, maar ook is het meerjarenperspectief afgekapt. Ondanks dat de dienstleiding de bezuinigingen richt op ondersteuning en ICT, blijkt in 2014 de uitstroom van ook operationeel personeel van de veiligheidsdienst dubbel zo groot als in 2012. Waardevolle kennis en ervaring is verloren gegaan. 

Er is in 2012 onvoldoende oog geweest voor de bijzondere dynamiek in personele bezetting en informatisering bij een kennisintensieve organisatie als de AIVD. De oorspronkelijke korting wordt door het kabinet onvoldoende onderbouwd. De gevolgen van deze in budgettair opzicht turbulente periode zullen nog enkele jaren voelbaar zijn, ook met risico’s voor de operationele inzet. Nieuw personeel wordt geworven, maar de interne academie is wegbezuinigd.

Provincie: