woensdag, 26. april 2006 - 17:20

Buurtagenten politie Fryslân aan de slag

Tijdens een speciale bijeenkomst woensdag 26 april jl. in de Grote Kerk te Leeuwarden, is de officiële aftrap gegeven voor gebiedsgerichte politiezorg in Fryslân. In totaal 65 buurtagenten van de politie Fryslân waren aanwezig en kregen hun aanstellingsbesluit overhandigd. Zij en tientallen genodigden werden daar toegesproken door onder meer de heer mr. dr. G.D. Dales, korpsbeheerder van het Friese politiekorps, en de heer F. Wagenaar, korpschef.

De aanstelling van buurtagenten maakt onderdeel uit van de doorontwikkeling, die momenteel binnen het Friese korps gestalte krijgt. De 69 buurtagenten gaan werken vanuit de 11 teams basispolitiezorg. Per team is de afgelopen maanden bekeken in hoeverre het werkaanbod past bij dat richtgetal. Daarbij is gekeken naar zaken als werkaanbod, veiligheidsproblematiek en de aard van het werkgebied.

De doorontwikkeling van de politie Fryslân is er op gericht het gebiedsgericht werken verder te versterken. Die versterking vindt plaats door de aanstelling van deze buurtagenten, maar ook door de overige werkprocessen sterker gebiedsgericht te oriënteren. In nauw overleg met de andere veiligheidspartners van de politie (openbaar bestuur, justitie e.a.) zal de inzet van buurtagenten de komende tijd gevolgd en regelmatig geëvalueerd worden. Mocht dat nodig zijn dan zal op basis van die evaluaties bijstelling plaatsvinden in de inzet en/of capaciteit van de buurtagent.

De 69 buurtagenten vormen voor de politie Fryslân de peilers van de gebiedsgerichte politiezorg. Zij kennen als geen ander hun buurt of dorp en de inwoners ervan. En de inwoners kennen de buurtagenten. Zij zijn immers aanspreekbaar, zichtbaar en nabij. Samen met de andere politiemedewerkers spelen de buurtagenten in op problemen die zich voordoen of zich dreigen voor te doen. De buurtagenten gaan hun taak voltijd invullen, zij krijgen dan ook geen andere taken.
Provincie:
Tag(s):