zaterdag, 4. februari 2006 - 17:36

PVDA: Meer plattelandswoningen

Den Haag

De PVDA wil het platteland ‘jong en vitaal’ houden. In een zaterdag verschenen boek ‘Mensenwerk in het landelijk gebied’ pleit de partij vandaag voor een pakket van maatregelen om het landelijk gebied jong en vitaal te houden. Deze maatregelen zijn volgens de PvdA nodig omdat het landelijk gebied in hoog tempo vergrijst. Jonge gezinnen trekken weg omdat er geen werk meer is of omdat het huren of kopen van een huis onbetaalbaar is geworden.

Jongeren voelen zich niet meer betrokken. Voorzieningen vallen weg waardoor met name alleenstaande ouderen het maar met moeite redden. De PvdA is daarom voor het bouwen van betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Het platteland is niet alleen voor de rijken. Mensen met binding krijgen voorrang op de woningmarkt, aldus de PVDA.

De PvdA geeft ook ruimte aan de initiatieven van de mensen zelf. Vrijwilligers krijgen alle steun en belemmerende regelgeving wordt ingeperkt. Daarnaast krijgen bewoners meer zeggenschap door het instellen van dorpsraden. Door middel van een eigen buurt- of dorpsbudget, bepalen bewoners zelf waaraan zij geld wil uitgeven, bijvoorbeeld onderhoud van plantsoenen. De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op groen; groen is gezond, groen verbetert de leefomgeving van mensen en het vestigingsklimaat voor ondernemers.

De PvdA zet, naast de Ecologische Hoofdstructuur, dan ook in op natuur- en landschapselementen. De PvdA geeft ruimte aan startende en innoverende ondernemers. Zo liggen er kansen voor landbouw, natuurbeheer en toerisme. De PvdA biedt ruimte voor ondernemers die voorzieningen in stand houden en daar waar ze ontbreken weer opzetten.
Verder signaleert de PvdA dat veel voorzieningen op het platteland wegvallen. Hierbij kan worden gedacht aan de basisschool, bankdiensten en openbaar vervoer. Dit is een probleem voor jongeren, maar zeker ook voor ouderen. De PvdA wil deze voorzieningen voor het platteland behouden. Daarom heeft de PvdA een wetsvoorstel voor het behoud van bankdiensten op het platteland ingediend, dat voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt behandeld.
Provincie:
Tag(s):