maandag, 23. oktober 2006 - 11:06

Waddenvereniging blokkeert ontwikkeling Harlinger haven

Harlingen

Het huidige beleid van de Waddenvereniging blokkeert een verdere ontwikkeling van de Harlinger haven. Die conclusie trekt het havengebonden bedrijfsleven van Harlingen, verenigd in de Harlingen Seaport Bussiness Assocation (HSBA).

Met haar opstelling pleegt de Waddenvereniging woordbreuk ten aanzien van een in 2004 ontwikkeld projectplan, dat zij samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ondertekende.
Hierin werd als één der actiepunten een kosten-baten analyse overeengekomen waarbij alle opties voor de toekomst van de haven zouden worden afgewogen, waaronder ook een zeewaartse uitbreiding.
Nu de Waddenvereniging een dergelijke uitbreiding ‘onmogelijk’ noemt houdt zij zich niet aan de eerder door haar gemaakte afspraken, meent de HSBA.

Ook inzake de broodnodige verdieping van de vaargeul Harlingen – Noordzee toont de Waddenvereniging zich onbetrouwbaar. Momenteel is de geul op de meest ondiepe plekken 6,60 meter min NAP. Deze diepte wordt in de huidige Planologische Kern Beslissing (PKB) ‘De Waddenzee’ uit 1993, waarop de regering haar beleid baseert, als garantiediepte genoemd.
Aangezien de PKB op dit moment wordt herzien, is het hoog tijd ook de daarin genoemde garantiediepte te heroverwegen. Gezien de schaalvergroting in de scheepvaart van de laatste tien jaar is nu een garantiediepte van minimaal 7,50 meter min NAP noodzakelijk.

De HSBA heeft hierover overleg gevoerd met de Waddenvereniging, waarbij werd overeen gekomen zich hier gezamenlijk hard voor te maken.
Voor de Waddenvereniging betekende dit dat men geen bezwaar zou maken tegen de vergunningaanvragen voor de verdieping. Wie schetst de verbazing van de ondernemers, toen in juli van dit jaar bleek dat de vereniging daar wel degelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.

De afspraken tussen Waddenvereniging en HSBA werden gemaakt met de toenmalige directie van de natuurbeschermers.
De HSBA vermoedt dat er intussen een radicalisering is opgetreden bij de achterban van de Waddenvereniging, die de nieuwe directie met een andere boodschap op pad stuurt. Buitenwerf: ‘Dit zet een verdere economische ontwikkeling van de Harlinger haven voor de toekomst op slot’.

De HSBA is verder teleurgesteld over het feit dat de regering niet van plan is de bevaarbaarheid van vaargeul De Boontjes tussen Harlingen en Kornwerderzand te verbeteren.
De maximale diepte van de geul bedraagt bij hoogwater momenteel 2,80 min NAP.
Dit betekent dat veel schepen uren op hoogwater moeten wachten totdat zij door de geul kunnen varen zonder vast te lopen.

De Boontjes is belangrijk voor veel bedrijven in het Noorden, binnenvaart, visserij en de scheepswerven in Strobos, Burgum, Lemmer, Makkum en Urk en de nieuwste havenuitbreiding van Kampen.
De herziening van de PKB is een passend moment om de garantiediepte aan te passen aan de huidige eisen van het scheepvaartverkeer door De Boontjes. Maar uit de opstelling van de ministers van LNV en VROM blijkt dat men de situatie wil laten zoals ze is.

Buitenwerf: ‘Het huidige kabinet zegt er alles aan te doen om de files in de randstad op te lossen en daarom in te zetten op meer vervoer over water. Dagelijks worden er zeecontainers via De Boontjes naar Rotterdam vervoerd. Harlingen Container Lines vervoert per reis momenteel 90 TEU, een aantal dat binnenkort uitgroeit tot 130 TEU. Dit betekent dat er dagelijks 180 vrachtwagens minder de weg op hoeven en binnenkort 260. Eveneens varen er dagelijks binnenschepen van zoutfabriek ESCO en van zand- en grindhandel Spaansen via De Boontjes. Onbegrijpelijk dat een kabinet dat zegt zoveel oog te hebben voor vervoer over water om zowel het wegverkeer als het milieu te ontlasten, een dergelijke opstelling inneemt’.
Provincie:
Tag(s):