donderdag, 1. maart 2007 - 14:46

‘Aanval op de uitval’

Breda

De rijksoverheid heeft de doelstelling dat in 2010 het aantal voortijdig schoolverlaters met 50% verminderd is ten opzichte van 2002 (de zogenoemde Lissabon-doelstelling). Om het behalen van deze doelstelling een extra impuls te geven heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het plan ‘Aanval op de uitval’ opgesteld.

De regio West-Brabant heeft daartoe extra middelen ontvangen. Breda krijgt hierdoor tenminste nog eens € 400.000,-- voor het nemen van extra maatregelen. Breda hanteert de doelstelling van een vermindering van 10% per jaar. In het schooljaar 2004-2005 telde Breda 5500 voortijdige schoolverlaters.

Goed functionerend schoolmaatschappelijk werk, het inrichten en in stand houden van Zorgadvies-teams, intensieve samenwerking tussen onderwijs, leerplicht en zorg en de beschikbaarheid van alternatieve onderwijsprogramma’s, dragen alle bij aan het tijdig signaleren van het voortijdig schoolverlaten.

Daarom zijn dat voor zowel college als onderwijsveld de beleidsmaatregelen, noodzakelijk voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Scholen, het samenwerkingsverband en overige instellingen kunnen, als ze dit nog niet gedaan hebben, subsidie aanvragen. Aanvragen worden dan beoordeeld op de bijdrage die ze leveren aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en de mate waarin de plannen in de speerpunten van beleid passen.
Provincie:
Tag(s):