donderdag, 8. maart 2007 - 8:49

Afsluitdijk krijgt extra spuisluizen om overstroming tegen te gaan

Kornwerderzand

Rijkswaterstaat kan beginnen om haar plannen voor nieuwe spuisluizen voor de afsluitdijk verder uit te werken. De extra spuisluizen zijn hard nodig om het overtollige water uit het IJsselmeer onder vrij verval in de Waddenzee te spuien. Nu gebeurt dat nog via twee complexen van spuisluizen aan beide uiteinden van de Afsluitdijk.

Studies naar de gevolgen van klimaatverandering voor het IJsselmeergebied voorspellen een grotere aanvoer van water via de IJssel, en een stijging van de zeespiegel. Als niet wordt ingegrepen, zal het met de huidige sluizen op den duur onmogelijk worden het IJsselmeerpeil te handhaven, de kans op wateroverlast te beperken en de kans op overstromingen binnen de wettelijke normen te houden.

Daarom bereidt Rijkswaterstaat uitbreiding van de spuicapaciteit in de Afsluitdijk voor. Bij de nieuwe spuisluizen zal ook een vispassage komen om de vistrek van zout naar zoet water ter plaatse van de Afsluitdijk te vergemakkelijken.

De nieuwe spuisluizen in de Afsluitdijk zullen naar alle waarschijnlijkheid bij de knik in de dijk ten westen van Kornwerderzand gebouwd worden. Nu het Bevoegd Gezag akkoord is gegaan met de voorlopige locatiekeuze, kan Rijkswaterstaat verder met het Milieueffectrapport (MER), het ontwerp en andere voorbereidingen voor de nieuwe spuisluizen met vispassage. Deze zouden in 2013 gereed moeten komen.


In het eerste deel van het Milieueffectrapport (MER) voor dit project is aangetoond dat de knik in de Afsluitdijk ten westen van Kornwerderzand de meest geschikte plek is voor de nieuwe spui. Op deze locatie zijn de grootste waterstandsverschillen tussen IJsselmeer en Waddenzee te verwachten, zodat er extra efficiënt gespuid kan worden. Daarnaast is hier de invloed op de bodemfauna in de Waddenzee het geringst en zijn er de beste kansen voor intrek van vis naar het IJsselmeer. Tenslotte kan de spuisluis op deze plek het beste ingepast worden in het landschap.

Het Bevoegd Gezag (de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en Gedeputeerde Staten van Fryslân en Noord-Holland) heeft bij zijn oordeel over de locatie aangegeven dat Rijkswaterstaat ook moet kijken naar mogelijkheden voor alternatieve energieopwekking bij de nieuwe spuisluizen en dat het ontwerp van de nieuwe spui rekening moet houden met een mogelijke versterking van de Afsluitdijk die nu in studie is.

Nu het Bevoegd Gezag akkoord is met de onderbouwing van de voorkeurslocatie, zal Rijkswaterstaat voor deze plek de verwachte milieueffecten verder uitwerken in een volledig MER. Tegelijkertijd gaat Rijkswaterstaat ook werken aan het ontwerp van de nieuwe spuisluizen, het wettelijk vereiste dijkversterkingsplan en de aanvraag van de vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet.

Publicatie van het MER, het dijkversterkingsplan en de vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet zal plaatsvinden zal in de tweede helft van 2008. Dan start ook de formele inspraak, waarbij ook het publiek de mogelijkheid krijgt zich over de plannen uit te spreken.
Provincie:
Tag(s):