woensdag, 11. april 2007 - 14:02

Gemeenteraad beslist in mei over ontwikkelingsvisie Kerckebosch

Zeist

Het college van B&W heeft zijn goedkeuring gegeven aan de Ontwikkelingsvisie Kerckebosch en de bijbehorende (stedenbouwkundige) voorkeursvariant Scheggen. De gemeenteraad beslist op 22 mei of deze Ontwikkelingsvisie het kader wordt waarbinnen de verdere plannen worden uitgewerkt.

Eind vorig jaar zijn drie stedenbouwkundige varianten getoond aan een breed publiek. De reacties op de varianten zijn gemeten en verwerkt bij de beoordeling van de varianten. Ook de resultaten van de klankbordgroep, uitkomsten van gesprekken met belanghebbende organisaties op het gebied van onderwijs, verkeer, gezondheidszorg, natuur & milieu en het winkelcentrum Kerckebosch, advies van betrokken projectdeskundigen, de Fietsersbond en aanvullende effectrapportages (natuurwaarden) zijn betrokken bij die beoordeling. De variant Scheggen komt er op basis van 19 verschillende criteria als beste variant uit.
Provincie:
Tag(s):