vrijdag, 14. december 2007 - 14:37

Kavelruilen kan februari in Fryslân van start

Leeuwarden

Provincie Fryslân, Dienst Landelijk gebied (DLG) en Kadaster starten in februari 2008 met het project ‘Kavelruil in Fryslân’. De partijen willen met kavelruilen de landbouwkundige structuur van Fryslân verbeteren. Dit project en andere activiteiten worden in 2008 door DLG in opdracht van de provincie uitgevoerd en ondersteund. Vandaag zetten gedeputeerde Anita Andriesen en Henk Mulder, directeur van DLG hun handtekening onder de prestatieovereenkomst voor 2008. In deze overeenkomst is vastgelegd welke projecten en werkzaamheden de DLG voor de provincie Fryslân gaat uitvoeren.

Vanaf 1 februari 2008 kunnen grondeigenaren, die percelen grond willen ruilen, hulp vragen van zogenaamde kavelruilcoördinatoren van de Dienst Landelijk Gebied. Een speciale commissie, de Provinciale Commissie Verbetering Landbouwstructuur (PCVL), gaat de kwaliteit van de verkaveling in Fryslân bewaken en de kavelruilplannen beoordelen.
In deze commissie nemen bestuurders van de landbouw, natuur en landschap, Wetterskip Fryslân en de vereniging van Friese gemeenten zitting. De commissie wordt geleid door gedeputeerde Anita Andriesen.

Belangrijke andere projecten in 2008 zijn het afsluiten van de ruilverkavelingen in Wymbritseradeel, Kollummerland en Twijzel-Buitenpost. Daarnaast worden nieuwe projecten in uitvoering genomen. Voor de landinrichting van de Alde Feanen nabij Earnewâld wordt bijvoorbeeld een plan voor de inrichting van de natuur gemaakt. En onlangs is voor de aanleg van de Centrale As gestart met een integraal gebiedsontwikkelingsproces.

In 2008 wordt veel aandacht besteed aan de verwerving van gronden voor landbouw, natuur en infrastructurele projecten. Ongeveer 185 ha. grond wordt aangekocht voor natuurdoelstellingen. Gronden kunnen ook worden aangekocht voor een zogenaamde grondpot in het gebied. Hiermee kunnen de problemen met verkaveling sneller worden opgelost. Het komende jaar wordt ruim € 17,5 mln. geïnvesteerd in nieuwe landinrichtingsplannen voor landbouw en natuur. Het geld hiervoor is afkomstig uit het provinciale Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.
Provincie:
Tag(s):