dinsdag, 29. mei 2007 - 12:35

Ondertekening overeenkomsten veerplein

Reimerswaal

Dinsdag ondertekenen de gemeente Reimerswaal, Arcus Projectontwikkeling B.V., Rijkswaterstaat en Waterschap Zeeuwse Eilanden verschillende overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben betrekking op de woningbouwplannen op het voormalig veerplein in Kruiningen. Hier komt namelijk een nieuwe woonwijk met 250 woningen.

Het terrein is sinds de opheffing van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder verlaten en wordt herontwikkeld tot een unieke woonlocatie met een bijzonder karakter. Uitgangspunt is een mix van verschillende woningtypen, die verspreid in het plan liggen. De onderte-kening is een belangrijk moment, want er is dan een ‘officieel project’ met een bijbehorende taakverdeling.

De publiek private samenwerking in dit complexe project is uniek. Door de samenwerking verloopt het traject sneller en worden kosten bespaard. Het is belangrijk dat de belangen van elke partij worden meegenomen en dat hun inzet gelijk is. Er is al veel werk verzet. Dit is alleen nog niet voor iedereen zichtbaar.

Gemeente Reimerswaal voert de regie over het totale project en is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan en het voeren van de juiste procedures. Ook zorgt de gemeente voor de algehele coördinatie en afstemming tussen de onderdelen.

In het kader van de veiligheid moet Rijkswaterstaat vóór 2010 de dijken langs de haven verhogen en de glooiingen van de dijken verzwaren. Ook de oude aanleginrichting van de voormalige veerdienst dient te worden gesloopt, omdat deze geen functie meer heeft. Gemeente Reimerswaal en Rijkswa-terstaat nemen de kosten van deze sloopwerkzaamheden voor gezamenlijke rekening. Omdat Rijkswaterstaat na het opheffen van de veerdiensten geen belangen meer heeft in de veerhaven, worden dijken direct na het uitvoeren van de werkzaamheden overgedragen aan het waterschap.

De te realiseren woningen dienen uit veiligheidsoverwegingen aan de binnenzijde van de dijk te worden gebouwd. Om de woningen zo dicht mogelijk aan zee plaatsen, wordt de dijk die nu om het veerplein ligt, verplaatst richting haven.

Bij het herinrichten van het veerplein komen grote hoeveelheden zand en klei vrij, welke gebruikt worden in de te verhogen dijken. Door alle werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren, wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Nadat de aanleginrichting is gesloopt en de verhoging en verzwaring aan de dijk is gerealiseerd, kan de haven zich als natuurgebied ontwikkelen en kan wor-den toegevoegd aan het natuurgebied Westerschelde.

Arcus Projectontwikkeling B.V. is sinds 2003 betrokken bij de ontwikkelingen op het veerplein. In nauw overleg met Waterschap Zeeuwse eilanden, Rijkswaterstaat en de gemeente wordt nu gewerkt aan de complexe civiele voorbereiding van het plan. Er is een team van vier architectenbureaus aan de slag om de woningen en appartementen uit te werken. De eerste contouren worden nu zichtbaar. De ver-wachting is dat eind 2007 de definitieve ontwerpen van de woningen kunnen worden gepresenteerd en dat er kan worden gestart met de verkoop.

De koopovereenkomst voor het veerplein tussen gemeente Reimerswaal en de Dienst Domeinen is reeds gepasseerd op 22 december 2006. Op die datum is het veerplein in eigendom overgegaan van de Dienst Domeinen van het ministerie van Financiën naar de gemeente Reimerswaal.

De volgende overeenkomsten worden 29 mei ondertekend:

De overeenkomst voor de tijdelijke overdracht van het beheer en onderhoud van het veerplein van Rijkswaterstaat aan gemeente Reimerswaal.

De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Reimerswaal, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zeeuwse Eilanden waarin de aanleg van de nieuwe dijk en de verbetering van de oostelijke en westelijke havendijk wordt geregeld.

De samenwerkings- en realisatieovereenkomst tussen gemeente Reimerswaal en Arcus projectontwikkeling waarin wordt geregeld dat de gemeente en Arcus samen het project verder gaan uitwerken en in procedure brengen en onder welke voorwaarden Arcus later de woningen mag bouwen en verkopen.

Een koopovereenkomst waarbij Arcus projectontwikkeling van gemeente Reimerswaal een deel van de grond koopt om later als bouwkavels te bebouwen.
Provincie:
Tag(s):