dinsdag, 20. februari 2007 - 17:13

Proces ongeldigverklaring ademanalyse van start

Leeuwarden

De advocaat-generaal bij het ressortsparket Leeuwarden heeft vandaag, 20 februari 2007, twee zaken (een Drentse en een Friese zaak) waarin proces-verbaal is opgemaakt terzake het rijden onder invloed en waarin vaststaat dat de bedienaar van het ademanalyse-apparaat niet als zodanig was aangewezen door het daartoe bevoegde gezag, voorgelegd aan de meervoudige kamer van het gerechtshof Leeuwarden.

Recent is naar voren gekomen dat er gebreken kunnen zijn bij de aanwijzing van opsporingsambtenaren voor de bediening van ademanalyse-apparaten. Aangezien er in het hele land met betrekking tot deze kwestie verweren zijn of zullen worden gevoerd bij de rechtbanken, heeft het Openbaar Ministerie (ressortsparket) besloten deze zaken met voorrang aan het hof voor te leggen om een oordeel te krijgen over de vraag of de enkele omstandigheid dat een gecertificeerde bedienaar van een ademanalyse-apparaat niet door een daartoe bevoegde functionaris als zodanig is aangewezen, moet leiden tot ongeldigverklaring van de ademonderzoeken en derhalve tot bewijsuitsluiting.
Provincie:
Tag(s):