maandag, 7. mei 2007 - 13:10

Start 1e fase nieuw gemaal Poppekinderen

Waterschap Zeeuwse Eilanden begint maandag met de eerste werkzaamheden voor het nieuwe gemaal Poppekinderen tussen Middelburg en Veere. Er wordt gestart met de aanleg van een landbouwbrug over de Zanddijksche Sprink en direct daarna met een verkeersbrug bij de Oude Veerseweg.

Na de bouwvakantie worden nieuwe waterlopen gegraven en begint de daadwerkelijke bouw van het gemaal. In het najaar volgt nog de bouw van een brug in de Veerseweg. Gemaal Poppekinderen vervangt het opvoergemaal Veersche Watergang dat op het tracé van de nieuw aan te leggen N57 staat. Het werk duurt tot najaar 2008. De totale project-kosten bedragen € 4,8 miljoen euro die Rijkswaterstaat, Provincie en waterschap gezamenlijk dragen.

Om ervoor te zorgen dat het overtollige polderwater bij het nieuw te bouwen gemaal komt, moeten er waterlopen gegraven worden. Deze waterlopen worden ruim van opzet en krijgen bovendien natuurvriendelijke oevers. Ze sluiten aan op de Veersche Watergang en het natuurgebied dat tussen de Oude Veerseweg en de Kanaaldijk ligt.

Omdat de waterlopen zowel de Veerseweg als de Oude Veerseweg kruisen, komen hier verkeersbruggen. Om ervoor te zorgen dat ook landbouwpercelen bereikbaar blijven, wordt er tevens een landbouwbrug gebouwd over de Zanddijksche Sprink. De bouw van de verkeersbrug bij de Oude Veerseweg en de landbouwbrug duurt ongeveer twee maanden. De bouw van de verkeersbrug bij de Veerseweg neemt een half jaar in beslag.

In de periode vanaf 7 mei tot en met 13 juli is de Oude Veerseweg afgesloten vanaf de kruising Oude Veerseweg en Oostperkweg. Het verkeer wordt omgeleid.

Bij de Veerseweg wordt te zijner tijd (najaar) een parallel liggende omleiding (by-pass) gereali-seerd tijdens de hele bouw, waardoor het verkeer tussen Middelburg en Veere met beperkte hinder kan doorgaan. Uiteraard probeert het waterschap zoveel mogelijk rekening te houden met de weggebruikers.

Het nieuwe gemaal Poppekinderen en het bestaande gemaal Boreel in Middelburg gaan straks samen het polderwater uit bijna geheel Walcheren via het Kanaal door Walcheren op de Wes-terschelde lozen. Nu wordt het water uit het noordelijk deel van Walcheren nog via gemaal Oostwatering in het Veerse Meer geloosd. Na de bouw van het nieuwe gemaal zal het gemaal Oostwatering alleen nog ingezet worden in tijden van extreme regenval. De verwachting is dat dit hooguit enkele keren per jaar zal voorkomen. Door de bouw van het nieuwe gemaal hoeft de capaciteit van Boreel niet aangepast te worden. De daadwerkelijke bouw van het gemaal kan na de bouwvakantie beginnen, hiervoor wordt een periode uitgetrokken van maximaal een jaar. Aansluitend wordt het oude gemaal in de Veersche Watergang gesloopt.

De bouw van het nieuwe gemaal biedt de mogelijkheid iets te doen aan vismigratie. Een goede visstand hoort bij een goede waterkwaliteit. In het verleden was er via sluizen een vrije uitwisseling voor trekvissen als paling, stekelbaars, bot en spiering mogelijk tussen de polder en het bui-tenwater. Sinds de vervanging van sluizen door gemalen is vooral de trek naar binnen niet meer mogelijk. Dit heeft geleid tot achteruitgang en verarming van de van nature aanwezige visstand. Bij het nieuwe gemaal wordt een voorziening gemaakt waardoor de vissen vanuit het kanaal weer de polder in kunnen. In de polder worden bij een aantal stuwen vispassages aangelegd, zodat de vissen zich ook binnen de polder kunnen verspreiden.

De bouw van het nieuwe gemaal biedt kansen voor het waterbeheer op Walcheren en een betere waterkwaliteit van het Veerse Meer. Hiermee voldoet Walcheren bijna helemaal aan de eisen dat het waterbeleid aan de afvoercapaciteit voor de 21e eeuw aan het afvoeren van water stelt. Daarnaast zullen agrariërs minder last hebben van wateroverlast en dat komt hun bedrijfsvoering ten goede.

Dit project wordt uitgevoerd door waterschap Zeeuwse Eilanden en is gerelateerd aan het N57-project. Dit is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland, gemeen-tes Middelburg en Veere en het waterschap
Provincie:
Tag(s):