dinsdag, 24. april 2007 - 15:08

Vervuiling op terrein De Koekoek

Vaassen

Op het terrein rondom zwembad/sporthal De Koekoek in Vaassen is bij bodemonderzoek bodemvervuiling aangetroffen. In de grond zijn tot circa 2,5 meter diep aanwijzingen gevonden van verontreinigingen, met name koper en zink.Aangezien het grondwater dieper zit dan 5 meter verwachten we niet dat het water vervuild is door de verontreinigde grond op de locatie. De provincie noemt het een ernstige vervuiling wat inhoudt dat meer dan 25m³ grond sterk vervuild is op het terrein van De Koekoek.

Tot nu toe is alleen bodemonderzoek gedaan op het terrein van De Koekoek. Hier ligt de vervuiling vooral onder het middelste deel van het terrein. Verder ligt de vervuiling onder het speelterrein/grasveld aan de Veldeksterweg en richting de rand met de Koekoeksweg en de Industrieweg. Aan de kant van de Westerenkweg is er minder vervuiling aangetroffen.

Op dit moment is onduidelijk of de vervuiling ook buiten het terrein van De Koekoek ligt. Wel is duidelijk dat dit soort vervuiling zich niet in de omgeving verspreidt en op z’n plaats blijft liggen. Het kan dus zijn dat rondom het terrein geen vervuiling ligt. Om hier zeker van te zijn, gaat de gemeente in een aantal tuinen nader onderzoek doen. Eigenaren krijgen hiervan nog bericht.

Afhankelijk van het gebruik van de grond/locaties kunnen er risico’s voor de gezondheid aanwezig zijn. Koper en zink zijn in de gemeten gehalten niet zeer schadelijk voor de mens en dit soort vervuiling verspreidt zich niet. De metalen kan men binnenkrijgen door:

• gewassen te eten die verbouwd zijn op de grond;
• door de grond zelf te eten: iemand moet veel grond binnen krijgen om hiervan ziek te worden.

Deze metalen krijgt men niet binnen via de huid. Aangeraden wordt aan de omwonenen om groenten uit eigen tuin voorlopig niet te eten. Zodra meer duidelijk is over het wel of niet eten van groenten uit eigen tuin, krijgt men van de gemeente aanvullende informatie.

Zover nu bekend is het terrein van het zwembad in het verleden gebruikt als zandafgraving. Door de zandafgraving is een vijver ontstaan die later het buitenbad werd en die wellicht deels is dichtgestort met waarschijnlijk vervuild zand. Mensen die historische informatie hebben, kunnen contact opnemen met de gemeente Epe via het telefoonnummer (0578) 678 816 of via gemeente.epe@epe.nl.

De vervuiling is oud, waarschijnlijk van voor 1960. In de tijd dat het huidige zwembad werd gebouwd (begin jaren ’70) was bodemverontreiniging een onbekend fenomeen in Nederland. Pas in 1980 werd men bewust van dit soort verontreiniging. Op het terrein van De Koekoek is sinds de jaren ’70 niets meer gebouwd, waardoor bodemonderzoek niet nodig was. Pas nu, in het kader van de verbouw van het zwembad, was bodemonderzoek verplicht en wordt de vervuiling dus duidelijk.

De gemeente heeft met De Koekoek en de provincie overlegd over eventuele veiligheidsmaatregelen. De provincie heeft aangegeven dat er niet acuut maatregelen genomen hoeven te worden. Het zwembad gaat gewoon open op 19 mei a.s. en er is geen onveilige situatie omdat op het zwembadterrein geen gewassen worden verbouwd en omdat bezoekers van het zwembad geen grote hoeveelheden zand binnen krijgen.

In overleg met de provincie wordt onderzocht of en hoe er gesaneerd gaat worden en wanneer dit gaat gebeuren. Er wordt geprobeerd de planning van de verbouw van De Koekoek niet te laten lijden onder de sanering. De manier van saneren is afhankelijk van de plek van de vervuiling en hoe die plek gebruikt wordt in de toekomst. Zo vraagt een speelweide een andere sanering dan een parkeerterrein.
Provincie:
Tag(s):