woensdag, 27. februari 2008 - 10:49

350 miljoen euro aan investeringen in landelijk gebied Overijssel

Afgelopen dinsdag hebben provincie Overijssel, waterschap Velt en Vecht en de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Staphorst het convenant Noordoost Overijssel getekend. Dit convenant is de eerste in een serie van zes gebiedsconvenanten in het kader van het meerjarenprogramma landelijk gebied.

In het convenant hebben de gemeenten, waterschappen Groot Salland, Regge en Dinkel en Velt en Vecht en de provincie afspraken vastgelegd over het Meerjarenprogramma Landelijk gebied Noordoost Overijssel. Dit programma is een uitwerking van het ontwikkelingsperspectief “Kwaliteiten Verbinden� dat in 2006 is vastgesteld. Het convenant bevat onder meer afspraken over de aanleg van 12 multifunctionele accommodaties, de aanleg van 19,2 kilometer fietspaden, herstel van de Loozensche Linie, de Ommerschans, diverse waterprojecten, de inzet van gebiedsmakelaars en groene diensten.

130 km fietspad
De komende maand sluit de provincie met alle 25 gemeenten en alle 5 waterschappen in Overijssel convenanten voor het landelijk gebied. Dat gebeurt gebiedsgewijs. Het gaat daarbij om projecten en programma’s op het gebied van perspectiefvolle landbouw, herstel, aanleg en onderhoud van natuur en landschap, versterking van de economische en sociale vitaliteit en de leefbaarheid van het platteland en verbeteringen in het watersysteem. Zo worden er de komende jaren in Overijssel onder meer 130 km fietspaden, 100 ha groen om de stad, 40 Kulturhusen, 45 dorpsplannen, 4 miljoen m3 ruimte voor waterberging en 130 km beek- en rivierherstel gerealiseerd.

Provinciaal meerjarenprogramma
In totaal wordt via de convenanten een bedrag van 150 miljoen euro vastgelegd voor deze doelen. De helft van het geld is afkomstig van provincie, de andere helft van gemeenten, waterschappen en derden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. In het programma staan de doelen die rijk, provincie, gemeenten en waterschappen de komende jaren willen realiseren in de verschillende gebieden. Over die doelen en de budgetten maken ze samen per gebied afspraken in het convenant.

Blij over samenwerking
Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) benadrukt dat de gebieden een belangrijke rol hebben bij het opstellen en de uitvoering van de programma’s. “In de bestuurlijke gebiedsoverleggen bespreken we met alle betrokken partijen de inhoud van de gebiedsprogramma’s. De afspraken over de uitvoering leggen we vast in convenanten tussen provincie, gemeenten en waterschappen. Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan, voor een periode van een jaar. Dit jaar worden voor de meeste gebieden in Overijssel meerjarige convenanten afgesloten, in sommige gebieden tot en met 2010, in anderen doen we dat zelfs voor de periode 2008 tot en met 2013. Daardoor is het geld beschikbaar als een project van start wil gaan en hoeft niet ieder jaar opnieuw bekeken te worden of er ruimte is in de begroting. Er staat veel te gebeuren in het landelijk gebied de komende jaren. Ik ben blij dat gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties daar samen met de provincie stevig aan mee willen werken.�

Landinrichting
Naast de gebiedsconvenanten worden er ook veel projecten in het landelijk gebied gerealiseerd via de landinrichting. Zo zal er onder meer 28.000 ha structuurverbetering plaatsvinden voor de landbouw en 3.500 ha natuur worden ingericht in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Inclusief de 150 miljoen in de convenanten is vanaf 2007 tot en met 2013 een totaalbedrag van 350 miljoen euro beschikbaar voor het landelijk gebied in Overijssel.
Provincie:
Tag(s):