vrijdag, 4. april 2008 - 12:05

Invoering prestatie-bekostiging ziekenhuizen

Den Haag

Het ministerie van VWS is in overleg met de NZa en alle veldpartijen over de verdere invoering van prestatiebekostiging van ziekenhuizen per 1 januari 2009. Tegelijkertijd worden de effecten van de invoering van de vrije prijsvorming in delen van de ziekenhuiszorg geëvalueerd.

Het tempo en de omvang van de verbeteringen aan het DBC-systeem en de invoering van de prestatiebekostiging zijn vanaf het begin van het DBC-systeem in 2005 mede afhankelijk geweest van de zorgvuldigheid die nodig is om in de ziekenhuissector geen ongewenste effecten te laten optreden. Tegelijk moet wel de vaart erin blijven om de gewenste veranderingen te laten plaatsvinden. De verandering in bekostiging, die meer ruimte biedt aan ziekenhuizen en zorgverzekeraars, waarborgt dat de ziekenhuiszorg toegankelijk, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig blijft.

Eind april 2008 wordt er een besluit genomen over de fasering van de invoering prestatiebekostiging en over het tempo waarin de verbeteringen aan het DBC-systeem worden doorgevoerd.

De invoering van het bestaande DBC-systeem heeft geleerd dat belangrijke voorwaarden voor invoering van een nieuw DBC-systeem gelegen zijn in de mate waarin veldpartijen zich hebben kunnen voorbereiden, de tijd en de instrumenten die zij krijgen voor invoering en de herkenning van het DBC-systeem door veldpartijen. Dit alles vraagt om afstemming met het veld.
De zorgvuldige invoering van prestatiebekostiging, deels met prijsplafond, sluit aan bij het regeerakkoord.
Provincie:
Tag(s):