donderdag, 12. juni 2008 - 8:44

Jongeren drinken nog steeds te vaak en teveel

Zwolle

Er is geen afname in het alcoholgebruik door jongeren van 15 jaar en ouder. Als jongeren drinken, drinken ze nog steeds te vaak en te veel. Dat geldt ook voor de 12-14 jarigen. Roken en cannabisgebruik neemt steeds verder af. Harddrugs komen weinig voor onder scholieren.

Dit zijn enkele uitkomsten van het rapport ‘Jeugd en Riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren’, van het Trimbos-instituut dat om de vier jaar verschijnt.

Wel daling alcoholgebruik 12-14 jarigen
Het percentage jongeren van 12-14 jaar dat alcohol gebruikt neemt wel sterk af. De grote aandacht voor alcoholgebruik door jongeren en de preventieve activiteiten van de laatste jaren, lijken effect te hebben. Het niveau van alcoholgebruik in deze jongste groep is gedaald richting het niveau van 10 jaar geleden.

Ruim tienduizend leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en uit alle leerjaren van het voorgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) vulden in de klas een vragenlijst in over roken, drinken, drugsgebruik en gokken.

Alcoholgebruik
Het meest opvallende verschil met het Peilstationsonderzoek Scholieren uit 2003 is de daling in alcoholgebruik in de groep van 12 tot 14 jaar. Onrust over de alarmerende stijging van alcoholgebruik bij jonge kinderen en meer kennis over de hersenschade die alcohol kan veroorzaken, heeft ertoe geleid dat sinds 2003 op verschillende fronten preventieve activiteiten zijn ondernomen.

Sleutelrol voor ouders
Deze hebben zich vooral gericht op ouders en de sleutelrol die zij spelen in het alcoholgebruik van hun opgroeiende kind. Ook veel scholen en gemeenten hebben activiteiten ontwikkeld op dit gebied.

Het lijkt dat deze acties voor de 12 tot 14 jarigen resultaat hebben opgeleverd. Niettemin is het alcoholgebruik in deze groep nog steeds te hoog. Toch is optimisme op zijn plaats over de mogelijkheden om alcoholgebruik bij jonge kinderen terug te dringen.

Onrustbarend hoge alcoholconsumptie
Bij jongeren vanaf 15 jaar zijn geen verschillen met voorafgaande jaren. Het niveau van alcoholconsumptie bij deze leeftijdsgroep blijft onrustbarend hoog. Deze bevindingen geven aan dat het van groot belang is om de activiteiten gericht op alcoholreductie bij jongeren te handhaven, en de aanpak voor de wat oudere leeftijdsgroepen aan te scherpen.

In alle leeftijdsgroepen drinken net zoveel jongens als meisjes. Meisjes werden in 2007 even vaak dronken als jongens. Vanaf 15 jaar drinken jongens wel frequenter en intensiever dan meisjes. Scholieren uit de lage opleidingsniveaus drinken vaker en meer glazen per keer dan scholieren van hogere niveaus. Scholieren van Marokkaanse en Turkse afkomst drinken minder dan autochtone scholieren.

Roken
De dalende trend in het aantal scholieren dat ooit heeft gerookt heeft zich in 2007 verder voortgezet en bevindt zich nu op het laagste niveau sinds 1988. Er is geen verschil tussen jongens en meisjes. Onder leerlingen van het VMBO beroeps/kaderberoepsgerichte leerweg (laagste niveau VMBO) bevinden zich de meeste (dagelijkse) rokers, tevens roken zij de meeste sigaretten per dag.

Cannabisgebruik
Het cannabisgebruik onder scholieren bereikte een piek in 1996 maar neemt sindsdien geleidelijk af. Nog altijd heeft 17% van de jongeren ooit in het leven geblowd en 8% nog in de afgelopen maand. Iets meer jongens dan meisjes gebruiken cannabis. De schoolniveaus verschillen nauwelijks wat betreft het percentage gebruikers. Wel blowen de jongeren op het laagste niveau van het VMBO frequenter en roken ze meer joints per keer dan op het VWO.

Harddrugs
Gebruik van harddrugs als XTC, cocaïne, amfetamine en heroïne blijft geleidelijk dalen en komt weinig voor onder scholieren. Het percentage jongeren dat de afgelopen maand nog heeft gebruikt, bedraagt voor alle harddrugs en paddo's minder dan 1%. Het percentage scholieren dat geëxperimenteerd heeft met XTC is op het laagste niveau van het VMBO duidelijk hoger dan op het VWO.

Het Peilstationsonderzoek Scholieren werd in het najaar van 2007 gehouden en is uitgevoerd in samenwerking met regionale GGD-en. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.
Provincie:
Tag(s):