woensdag, 23. september 2009 - 19:43

Bezuinigingen Drenthe onvermijdelijk

Assen

Voor de provincie Drenthe zijn bezuinigingen voor het eerst sinds jaren onontkoombaar. De kredietcrisis, die zich vorig jaar openbaarde, met de daarop volgende wereldwijde economische recessie heeft ernstig gevolgen voor de rijksoverheid en daarmee ook voor de provincie. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt, die voor grote groepen van de samenleving voelbaar zijn.

Op nationaal en regionaal niveau zijn maatregelen genomen die de economie moeten ondersteunen en de gevolgen van de recessie verzachten. Versnellen en intensiveren zijn daarbij de sleutelwoorden. Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de Begroting 2010 die gedeputeerde staten ter vaststelling voorleggen aan provinciale staten.

De financiële positie van Drenthe is aanzienlijk verslechterd en laat nog grotere tekorten zien dan in de Voorjaarsnota 2009 is aangegeven. Op de eerste plaats krijgen de provincies van het rijk met ingang van 2011 minder geld. Het gaat vooralsnog om 300 miljoen euro structureel. Welk aandeel daarvan voor rekening van Drenthe komt, is nog niet duidelijk. Er vindt nog onderzoek plaats naar een nieuwe verdeelsleutel voor de provincies onderling. Ook over de definitieve hoogte van het bedrag vindt nog overleg plaats tussen het rijk en de provincies. Naast deze korting op de algemene uitkering uit het Provinciefonds zoeken de ministeries naar mogelijkheden om te bezuinigen en ook die operatie kan negatieve gevolgen hebben voor de provincies. Naar verwachting kan dan pas ook in de Voorjaarsnota 2010 concreet invulling worden gegeven aan de door te voeren bezuinigingen.

Ter stimulering van de economie en ter verzachting van de gevolgen van de economische recessie heeft de provincie in samenspraak met gemeenten en het bedrijfsleven een breed pakket maatregelen samengesteld, de Drentse versnellingsagenda. De provincie heeft hier ruim 36 miljoen euro voor uitgetrokken. De versnellingsagenda richt zich onder meer op stimulering van de Drentse woningmarkt. Een van de doelstellingen is stagnerende woningbouwprojecten los te trekken en een betere balans te realiseren tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

Ondanks de aanzienlijke verslechtering van de financiële positie kiest de provincie niet voor lastenverzwaring. Zo worden de opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet extra verhoogd. Provincies mogen opcenten heffen bovenop het rijkstarief van de motorrijtuigenbelasting. De opbrengst komt toe aan de algemene middelen van de provincie.

De Begroting 2010 bevat de uitwerking van de besluiten die provinciale staten hebben genomen op basis van de Voorjaarsnota 2009. Provinciale staten bespreken de begroting naar verwachting op woensdag 11 november aanstaande.
Provincie:
Tag(s):