dinsdag, 5. mei 2009 - 9:43

Gemengde intensieve veehouderijen hoog risico voor volksgezondheid

Utrecht

"Met de recente uitbraak van de varkensgriep wordt duidelijk dat we op het randje balanceren van een wereldwijde grieppandemie. Dat de dreiging niet incidenteel is maar een continu risico vormt dat op de loer ligt, blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu." Aldus de PvdD. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren dringt bij de Gedeputeerde Staten aan om de aanbevelingen uit het rapport onmiddellijk op te nemen in het beleid .

De intensieve veeteeltbedrijven waar zowel pluimvee als varkens worden gehuisvest binnen één bedrijf, vormen een hoge risicofactor op het ontstaan van een voor mensen nieuw en dodelijk griepvirus. Ook in de provincie Utrecht komt deze vorm van intensieve veeteelt voor.

Varkens vormen een belangrijke schakel in het ontstaan van een nieuw griepvirus. Varkens zijn zowel gevoelig voor dierlijke als menselijke griepvirussen. “Omdat een griepvirus zich na vermenging makkelijk weet te transformeren naar allerlei nieuwe varianten, is het voorkómen van het ontstaan van nieuwe subtypes het voornaamste middel om de bedreiging van een wereldweide grieppandemie het hoofd te bieden�, aldus Wanda Bodewitz, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Provincie Utrecht.

Nog niet bekend is of de huidige uitbraak van de varkensgriep te herlijden is uit een vermenging van een dierlijk met een menselijk griepvirus. Wel bekend is dat deze ‘genetische recombinatie’ oorzaak is geweest van de Spaanse Griep en de incidentele gevallen van de vogelgriep, waarbij het virus zich tot een zeer dodelijke variant ontwikkelde.

Onduidelijk is of de Provincie genoeg op de hoogte is van de bedreiging die deze gemengde bedrijven vormen voor de volksgezondheid. De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom aan gedeputeerde staten vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in de Utrechtse situatie. De vragen gaan gepaard met het verzoek om het rapport van het RIVM serieus te nemen en de aanbevelingen hieruit op te nemen in het beleid en de regelgeving voor de intensieve veehouderij sector.
Provincie:
Tag(s):