woensdag, 24. juni 2009 - 12:28

Herman Vrehen schond gedragscode niet

Maastricht

Voormalig Gedeputeerde Herman Vrehen heeft niet in strijd gehandeld met de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit van de Provincie Limburg. Met betrekking tot zowel de zogeheten Sinterklaasaffaire in de gemeente Echt-Susteren als de gang van zaken bij de verkoop van zijn vorige woning in Nieuwstadt.

Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de Commissie Deetman en Korthals naar de handelwijze van Vrehen in genoemde kwesties. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg.

Zoals bekend trad Vrehen in februari van dit jaar af als gedeputeerde naar aanleiding van perspublicaties waarin zijn integriteit ter discussie werd gesteld. In het onderzoek van de commissie is zijn gedrag getoetst aan de kernbegrippen uit de code, namelijk onafhankelijkheid en zorgvuldigheid.

De commissie vindt dat de integriteitsregels niet zijn geschonden maar is wel van oordeel dat de heer Vrehen onvoldoende alert is geweest. Van bestuurders mag worden verwacht dat voldoende voorzichtigheid in acht worden genomen.

Daarnaast doet de commissie in haar rapportage een aanbeveling aan de Provincie Limburg. Op zich waarderen Deetman en Korthals het dat de Provincie particulieren betrekt bij het maken van plannen. De commissie beveelt aan over deze contacten openbare afspraken te maken.

Gouverneur Léon Frissen is tevreden met de uitslag van het onderzoek. “Integriteit, daar kunnen we niet genoeg bij stilstaan�, zegt de gouverneur. “Ik vind dat bestuurders een gezond achterdochtgevoel moeten ontwikkelen en bijzonder alert moeten zijn om niet in valkuilen te trappen. Dat is het leerpunt van dit onderzoek.� Frissen zegt de aanbeveling van de commissie ter harte te nemen. “Het is aan Provinciale Staten invulling te geven aan de aanbeveling van de commissie�.

“Het bevestigt dat de heer Vrehen niet in strijd heeft gehandeld met de strakke integriteitscodes van de provincie Limburg,� zegt de gouverneur. “Dat leidt er toe dat bestuurders, los van integriteitscodes, moeten beseffen dat zij in een glazen huis zitten en daardoor in meerdere mate dan in het normale leven, achterdochtig dienen te zijn. Dat is het leermoment uit dit onderzoek�. Frissen zegt de conclusies van het rapport ter harte te nemen om in de toekomst openbare afspraken te maken over de rollen en verantwoordelijkheden gedurende het gehele proces.
Provincie:
Tag(s):