dinsdag, 13. oktober 2009 - 22:17

Hoogeveen wil extra investeren, maar ook bezuinigen

Hoogeveen

Extra investeren, maar ook bezuinigen, dat is de kern van de programmabegroting 2010-2013, die het college van Hoogeveen aan de gemeenteraad voorlegt. Extra investeringen worden mogelijk dankzij de inzet van de reserves, de bezuinigingen zijn noodzakelijk vanwege de teruglopende inkomsten als gevolg van de economische crisis.

Het kabinet geeft aan dat Nederland nog zware jaren voor de boeg heeft. De gemeenten zullen hun aandeel moeten leveren in de bezuinigingen op rijksniveau. Voorlopig mag niet worden gerekend op een stijgende uitkering uit het Gemeentefonds, zoals de laatste jaren gebruikelijk was. De jaren 2010 en 2011 zien er financieel nog redelijk uit, maar vanaf 2012 komt de gemeente in echt zwaar weer terecht.
Na vele vette jaren breken nu de magere jaren aan. Daarvoor is gespaard. Om de gevolgen van de economische crisis te temperen worden de investeringen verhoogd, namelijk tot 100 miljoen in de komende vier jaar.

Om de begroting sluitend te maken wordt jaarlijks gemiddeld een half miljoen euro uit de spaarpot gehaald. Desondanks resteert voor 2013 nog een tekort van ongeveer 800.000 euro, maar voor dat bedrag heeft het college een taakstellende bezuiniging opgenomen. Die moet worden ingevuld door het nieuwe college dat volgend jaar na de raadsverkiezingen aantreedt. Een besluit om de onroerendezaakbelasting in 2012 en 2013 te verhogen, zoals was voorgesteld in de Voorjaarsnota, is daarom nu niet nodig.
Het college heeft per beleidsprogramma bekeken waar de volgende jaren kan worden bezuinigd. Dat levert per jaar bijna 750.000 euro op. Een belangrijke bezuiniging is het aanstellen van één wethouder minder in de volgende collegeperiode.
Het college vindt De Smederijen zo belangrijk dat van besparingen bij dit beleidsprogramma geen sprake kan zijn.
Ook de bedrijfsvoering is onder de loep genomen. Het budget voor flexibilisering van het personeelsbeleid wordt gehalveerd.

Verhoging van de parkeertarieven levert over vier jaar 350.000 euro per jaar extra op. Het vergunningparkeren voor bewoners wordt verdubbeld en de parkeertarieven zullen tot en met 2012 stapsgewijs met in totaal 25 procent worden verhoogd. Hoe de inkomsten uit sportaccommodaties kunnen worden verhoogd, wordt nog verder onderzocht.
Met deze begroting blijft het college op koers, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. “We blijven investeren in de fysieke omgeving voor een goede economische positie en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. En dat blijven we ook doen in mensen en talentontwikkeling om hen een goede uitgangspositie te geven in de lokale samenleving. De begroting laat zien dat we verder bouwen aan een sterk Hoogeveen vanuit een realistische blik op onze mogelijkheden”, aldus het college van burgemeester en wethouders.
Provincie:
Tag(s):