zaterdag, 31. januari 2009 - 14:59

Marokkaans-Nedelandse jongeren; grenzen stellen en perspectief bieden

Den Haag

Uit een brief getiteld ‘Grenzen stellen en perspectief bieden’ die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat het extra maatregelen neemt tegen de overlast die Marokkaans-Nederlandse probleemjongens in buurten en wijken veroorzaken. En deze maatregelen zijn er ook op gericht om deze jongens een beter toekomstperspectief te bieden. De inspanningen zijn gericht op de jongeren èn hun ouders.

In verschillende gemeenten hebben zich afgelopen tijd incidenten voorgedaan waarbij Marokkaans-Nederlandse probleemjongens betrokken waren. Zij gedragen zich zeer hinderlijk, geven ernstige overlast of maken zich schuldig aan vernielingen, bedreigingen en intimidatie. “Burgers verwachten terecht dat de overheid krachtig optreedt, maar de problematiek is complex. De jongens geven problemen, maar hebben ook problemen�, aldus de brief.

In het kort schetst het kabinet de problematiek als volgt. Ze gaan naar school met een taalachterstand; de opvoeding faalt; de jongens komen op straat waar ze sterk door de straatcultuur worden beïnvloed.
Ze vallen zonder diploma uit op school, jeugdzorg bereikt hen niet of onvoldoende en coördinatie van zorg in het gezin ontbreekt in veel gevallen.
Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie weten niet altijd hoe bestaande middelen tegen de overlast in te zetten en het ontbreekt daarbij soms aan een gecoördineerde aanpak.

Omdat de problematiek zo complex is, zet het kabinet in op een integrale en lokale aanpak. Bestaand beleid zal worden versterkt. Dit gebeurt onder andere door nazorg te geven aan alle Marokkaans-Nederlandse jongeren, die een gevangenis verlaten per 1 april 2009, vervolgpilots van de FFKappe-aanpak (hierbij wordt de na overlast een contract afgesloten met de betreffende jongere, extra bevoegdheden tegen overlast, wetgeving die het mogelijk maakt om een wijkverbod op te leggen en een aanbod voor onderwijs of arbeid aan jongeren tussen de 18 en 27 jaar die een uitkering aanvragen.

Waar ouders hun verantwoordelijkheid in de opvoeding niet of onvoldoende nemen, moeten ze daarop worden aangesproken en geholpen met opvoedondersteuning. Als het op vrijwillige basis niet lukt, krijgen zij zo nodig gedwongen opvoedhulp via een maatregel kinderbescherming.

Daarnaast wil het kabinet via drie impulsen samen met gemeenten de problematiek van de Marokkaans-Nederlandse jongens aanpakken door de lokale aanpak van gemeenten te versterken. Dit gebeurt onder meer door inzet van praktijkteams.

Verder komen er gezinsmanagers die intensief worden ingezet in multiprobleemgezinnen; één vaste professional gaat Marokkaans-Nederlandse risicogezinnen gedurende een aantal dagen per week helpen structuur te brengen in een gezin.

Het gaat daarbij onder meer om het inschakelen van de juiste zorg, coördinatie van die hulp, zorg voor goede maaltijden en zorg voor structuur gedurende de dag. Dit alles onder regie van gemeenten volgens het principe één gezin, één plan.

Ook zullen er extra straatcoaches worden ingezet. De straatcoaches spreken de jongens aan op straat, de 8 tot 8-coaches begeleiden jongens bij het naar school gaan, huiswerk maken en het aanleren van sociale vaardigheden.

Voor het vergroten van de kennis en de samenwerking is jaarlijks 1,6 miljoen euro beschikbaar vanuit de ministeries van WWI en Justitie. Voor de extra inzet van straatcoaches en gezinsmanagers komt jaarlijks 3 miljoen euro vanuit WWI (plus 900.000 euro voor Gouda vanuit BZK voor de jaren 2009-2011).

De extra middelen zijn aanvullend op de provinciale jeugdzorgmiddelen voor gezinsmanagers en de extra middelen voor gemeenten voor opvoedondersteuning en de vorming van Centra voor Jeugd en Gezin.

Vanuit de Veiligheids- en leefbaarheidsgelden is voor de vier grote steden 5,4 miljoen euro per jaar beschikbaar vanuit Justitie specifiek voor de aanpak van de Marokkaans-Nederlandse jongens.

Vanuit de politiek is er al gereageerd op de plannen van het kabinet. De PVV noemt het 'flutmaatregelen'.

PVV- kamerlid Sietse Fritsma stelt dat het kabinet kennelijk nog steeds geen idee heeft hoe erg de door Marokkaanse jongeren veroorzaakte overlast en criminaliteit is: "Het is triest dat het kabinet die problemen op denkt te kunnen lossen met straatcoaches en gezinsmanagers".

De PVV wil dat er veel zwaardere straffen worden opgelegd aan straatterroristen, waaronder fors hogere gevangenisstraffen en de uitzetting naar Marokko.

"Zonder deze stevige maatregelen is de aanpak van het Marokkaanse straatrerreurprobleem lachwekkend en tot mislukken gedoemd", aldus Fritsma.
Provincie:
Tag(s):